XLVI Sesja Rady Miasta Piły – Absolutorium, Strategia Rozwoju Miasta, pomoc dla studentów i doktorantów

27 maja 2014 roku w pilskim Młodzieżowym Domu Kultury punktualnie o 12:00 rozpoczęto XLVI obrady Sesji Rady Miasta Piły. Porządek obejmował 31 punktów, a pierwsze podejmowane stanowiły o kwestiach regulaminowych oraz informacji Przewodniczącego Rady Miasta Rafała Zdziereli i Prezydenta Miasta Piły Piotra Głowskiego z prac wykonanych w okresie międzysesyjnym z wyszczególnieniem wykonania uchwał Rady Miasta.

sesja_06_2014_1

Początkowe punkty to stały element rozpoczynający, każdą z obrad Sesji Rady Miasta. W tym punkcie zadałem pytanie do prezydenta lub przewodniczącego komisji spraw społecznych, który zorganizował specjalne posiedzenie tej komisji poświęcone działalności sekcji i kół zainteresowań podległych Regionalnemu Centrum Kultury „Fabryka Emocji”. Jakiś czas temu dokonana została zmiana w funkcjonowaniu Klubu Seniora oraz RCK. Widzę że rozwijają się Uniwersytety III wieku, a jak rozwijają się te instytucje, szczególnie czy zwiększyła, czy też zmniejszyła się liczba seniorów korzystających z tych instytucji. Prezydent udzielił mi wyczerpującej odpowiedzi, z której wynikało, że znacznie wzrosło zainteresowanie seniorów ofertą skierowaną do niech przez RCK. W przerwie obrad otrzymałem również informację bardziej szczegółową, gdyż wcześniej z Klubu Seniora Zacisze i Pilskiego Domu Kultury korzystało ok. 190 seniorów, a teraz po połączeniu tych dwóch instytucji pod nazwą RCK i zwiększeniu oferty, korzysta ponad 300 seniorów.

sesja_06_2014_2

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Po części wprowadzającej przystąpiliśmy do procedowania porządku, czyli punktu 4, który stanowił o projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Piły za 2013 rok. Punkt składał się z trzech podpunktów, w których rozpatrzone zostały przede wszystkim sprawozdania finansowe i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok, a także opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Podpunkty zawarte w punkcie 4 zakładały także dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta. Przemyślane prowadzenie polityki budżetowej sprawia, iż ten projekt uchwały został przyjęty znakomitą większością głosów.

Absolutorium dla Prezydenta

5 punkt dotyczył projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Piły za 2013 rok. W ramach tego punktu przedstawiona została uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piły w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Miasta Piły za 2013 rok, a także opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Przedstawione fakty i efekty, które widoczne są na co dzień, doprowadziły do jednomyślnego przyznania absolutorium Prezydentowi Miasta Piły.

Strategia Rozwoju Miasta Piły

Natomiast już punkt 6 dotyczył projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju miasta Piły do 2035 roku. Projekt ten jest niezwykle ważny dla Miasta Piły, gdyż aktualnie obowiązująca Strategia Rozwoju Miasta Piły na lata 2005 – 2015 została opracowana w latach 2003 – 2004, w efekcie czego w 2015 roku kończy się horyzont czasowy przyjęty dla obecnej Strategii. Nasze miasto należy do jednego z najprężniej rozwijających się. Przed Piłą stoją nowe wyzwania i możliwości. Dlatego projekt uchwały zakłada uwzględnienie perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, która tworzy nowe warunki prowadzenia polityki miejskiej i finansowania rozwoju miasta środkami zewnętrznymi. Dlatego konieczne jest opracowanie aktualnego dokumentu strategii rozwoju, zawierającego misję miasta Piły i wizję na 2035 rok, określającego kierunki, priorytety i cele rozwojowe oraz zadania do realizacji w latach 2015 – 2035. I ten projekt uchwały większością głosów został przyjęty.

Sprzedaż i wynajem nieruchomości

Punkt 7 i 8 porządku obrad to stałe punkty sesji, czyli projekty uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Strzeleckiej oraz Ludwisarskiej w Pile. Z kolei punkt 9 dotyczył projektu chwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Królewskiej w Pile oraz udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości. Punkt 10 stanowił o projekcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Michałowskiego w Pile. Kwestii nieruchomości dotyczył także 11 punkt porządku obrad tj., projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych przy ul. Rynkowej, 1 Maja, Buczka i Okrzei w Pile. Ten teren dotyczył wynajęcia dla spółki miejskiej TARPIL terenu obecnego targowiska miejskiego. Obecnie kończy się okres najmu, a spółka dokłada wszelkich starań, aby jak najlepiej wywiązywać się z zobowiązań na rzecz Miasta Piły. Prezesowi Ksaweremu Ryniowi pogratulowałem otwartości na spotkania z handlowcami, którzy codziennie prowadzą działalność oraz zatrudniają sporą liczbę osób na targowisku, jednocześnie zasugerowałem zwiększenie promocji targowiska w innych niedalekich miejscowościach. Tą sprawę przedstawiłem, jako pokłosie moich spotkań z handlowcami, którzy zwracali się do mnie o wsparcie jako do radnego, a zarazem osoby, która zna się na problemach jakie spotykają przedsiębiorców. Wszystkie pięć projektów przyjęliśmy jednomyślnie.

Zmiany obowiązujących uchwał

Podczas obrad Sesji Rady Miasta zwrócono się do radnych z dwoma projektami uchwał, które zmieniają dwa obowiązujące. Jeden z przedłożonych projektów uchwały dotyczył zmiany Uchwały Nr XVII/233/12 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła. Zmiana dotyczyła doprecyzowanie oraz ujednolicenie nazewnictwa uchwały, aby odzwierciedlało wcześniej podjęte decyzje. Drugi z projektów uchwały dotyczył zmiany Uchwały Nr XVII/234/12 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia kryteriów, trybu i zasad przyznawania nagród uzdolnionym uczniom klas IV – VI szkół podstawowych i klas I – III gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła. Tutaj również zmiany mają na celu wyłącznie doprecyzowanie i ujednolicenie nazewnictwa uchwały. Obie propozycje zmian przyjęliśmy.

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Jeden z najistotniejszych projektów uchwały, to punkt 14, czyli projekt uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Przyjmując uchwałę wyraziliśmy zgodę na wprowadzenie zasady udzielania pomocy materialnej dla studentów studiujących oraz doktorantów pracujących na uczelniach, mających siedzibę w Pile, utworzonych i prowadzących studia wyższe w oparciu o stosowne przepisy ustawy. Podejmując uchwałę określiliśmy m.in.: rodzaje pomocy materialnej ze środków budżetowych Miasta Piły, sposób i terminy ubiegania się o pomoc materialną, ponadto sposób wyłaniania studentów i doktorantów, którym przysługuje pomoc materialna oraz maksymalną wysokość pomocy materialnej, o którą może ubiegać się student i doktorant. Ważne jest aby Piła wraz z widocznym rozwojem, stawała się znaczącym ośrodkiem akademickim, zapewniając bardzo dobre warunki, dlatego bez wątpliwości uchwałę przyjęliśmy.

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

Punkt 15 i 16 dotyczył projektów uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Wincentego Pola oraz ul. Różana Droga. Rada w większości przypadków jest otwarta na tego typu projekty. I tak było tym razem. Oba projekty przyjęte.

Skarga na Prezydenta

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na pracę Prezydenta Miasta Piły, dotyczył 17 punktu porządku obrad. Szeroka dyskusja i przedstawienie zdania stron oraz interpretacji prawnej pozwoliła nam na podjęcie decyzji, czyli przyjęcie skargi za bezzasadną. Sprawa dotyczyła ul. Kossaka, a konkretnie całkowitego zamknięcia wjazdu w ul. Kossaka od al. Powstańców Wielkopolskich od dnia 8 kwietnia 2014 r. do dnia 16 kwietnia 2014 r. Jednocześnie ponownie był podnoszony temat planowanego jednokierunkowego jej przebiegu na odcinku ok. 290 metrów. Czasowe zamknięcie pasa drogowego ul. Kossaka wynikało z wykonywanej przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. w Pile budowy zbiorczego kolektora deszczowego. Inwestycja była realizowana na podstawie decyzji pozwolenia na budowę oraz uzgodnionego i zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy. W związku z ponowną dyskusją na temat planowanej jednokierunkowości części tej ulicy, przypomniałem wszystkim obecnym na sesji, że równie burzliwa była dyskusja gdy łączono Pilski Dom Kultury oraz Klub Seniora Zacisze w Regionalne Centrum Kultury „Fabryka Emocji”. Mówiono jaki to jest wielki błąd i będą niepowetowane straty w rozwoju kół zainteresowań oraz liczbie osób pragnących dalej z nich korzystać. Teraz po czasie okazało się, że podjęliśmy na wniosek Prezydenta bardzo dobrą decyzję. Liczba korzystających wzrosła o ponad 30% i jest znacznie więcej propozycji dla seniorów i nie tylko. Zaufajmy również w tym temacie Prezydentowi Piotrowi Głowskiemu oraz ekspertom, którzy przygotowywali całą koncepcję. Mam nadzieję, że za jakiś czas będziemy zadowoleni, że wspólnie podjęliśmy taką decyzję dla dobra mieszkańców i całego miasta.

Okręgi wyborcze

Kolejny procedowany punkt to projekt uchwały w sprawie utworzenia 4 okręgów wyborczych na obszarze Gminy Piła dla wyboru Rady Powiatu w Pile. Jest to stały punkt w przypadku wyborów, które odbędą się na terenie Piły już wkrótce.

Informacje i sprawozdania

Punkt 19 dotyczył informacji z realizacji uchwał Rady Miasta Piły za 2013 r. Zgodnie z w/w informacjami ogółem uchwał przekazanych do realizacji zostało 158 w tym: zrealizowanych jest 113, a w trakcie realizacji 42. Natomiast punkt 20 dotyczył sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piły za rok 2013. Szczegółowo przedstawione informacje w sposób jasny przedstawiły dane dotyczące obu punktów.

„Rodzina Trzy Plus”

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Piła Programu „Rodzina Trzy Plus” to punkt 21 porządku obrad. Program podejmowany pod głosowanie jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Gminę Piła i zgodnie z założeniami przedłożonymi w projekcie ma na celu: promocję dużej rodziny oraz działań na rzecz wzmocnienia jej kondycji, poprawę warunków życia dużych rodzin, zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży wychowującej się w dużych rodzinach, a ponadto wspieranie dużych rodzin oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku. Cele będą realizowane poprzez m.in.: zwiększanie dużym rodzinom dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji zarządzanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Gminy Piła, uwzględnianie wartości oraz potrzeb dużych rodzin w programach i inicjatywach podejmowanych przez Gminę Piła we współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i pracodawcami, czy współpracę ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi w realizacji promocji i wsparcia dużych rodzin oraz wiele innych. Oczywiście projekt uchwały przyjęliśmy.

Nieruchomości i roszczenia ustawowe

Kolejny projekt uchwały stanowił o sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Komuny Paryskiej w Pile w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Natomiast punkt 23 dotyczył projektu uchwały w sprawie nabycia do zasobów Gminy Piła nieruchomości gruntowej położonej przy ul. 14 Lutego w Pile. Projekty przyjęte.

Pierwszeństwo nabycia garażu

Punkty 24 i 25 dotyczyły projektów uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku użytkowego (garażu) położonego przy ul. Krynicznej w Pile na rzecz najemcy. I te projekty przyjęliśmy jednomyślnie.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2024 wraz z  autopoprawką. Zmiany te mają na celu uaktualnienie planu dochodów i wydatków, tak aby nastąpiła ich zgodność z uchwałą budżetową Miasta Piły na 2014 rok. Propozycja zmiany przyjęta. Kolejny projekt dotyczył uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok również wraz z autopoprawką. Przyjmując projekt stanowiący o zmianach w budżecie zezwoliliśmy na zwiększenie łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2014 rok z kwoty 250 865 377,07 zł do kwoty 251 070 481,07 zł oraz na zwiększenie łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2014 rok z kwoty 267 065 377,07 zł do kwoty 267 270 481,07 zł.
W trakcie procedowania punktu „Informacja w sprawie interpelacji i zapytań radnych” przedłożono propozycje dodania do porządku obrad punktu stanowiącego o projekcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt osoby przyjętej do Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile. Ta propozycja jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania placówki, gdyż zgodnie z ustawą za pobyt w izbie wytrzeźwień lub innej placówce wykonującej zadania izby wytrzeźwień pobierana jest opłata, której wysokość określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały, czyli w tym przypadku powinność ta zobowiązuje Radę Miasta do konkretnych działań. Aktualnie wysokość maksymalnej opłaty, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji (M.P. z 2014 r. poz. 145), wynosi 302,70 zł. Ponieważ przeciętny koszt pobytu osoby przyjętej do Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile jest wyższy od tej kwoty, zasadne było ustalenie opłaty w wysokości opłaty maksymalnej. Mimo, iż projekt został zgłoszony w trakcie sesji, radni jednomyślnie zdecydowali o przyjęciu projektu.
Następnie przystąpiliśmy do wolnych głosów, wniosków i informacji radnych. Podczas XLVI Sesji Rady Miasta Piły, przyjęliśmy znakomitą większość proponowanych projektów uchwał. To posiedzenie Rady Miasta trwało blisko 7 godzin.

Jacek Bogusławski
Radny Rady Miasta Piły
www.JacekBoguslawski.pl