Zakaz konkurencji w czasie trwania pracy.

przeworek_agnieszka_net

Jestem zatrudniona w niewielkiej firmie, która zajmuje się obsługą informatyczną przedsiębiorstw. Od jakiegoś czasu firma stale się rozrasta, a szef przekazuje nam do podpisu kolejne dokumenty. Ostatnio była to umowa o zakazie konkurencji, w której to musieliśmy zobowiązać się do nieświadczenia na rzecz innego podmiotu działalności takiej samej lub podobnej do tej, którą zajmuje się nasza firma. Problem w tym, że oprócz pracy w tej firmie dorabiam sobie w innym miejscu o czym szef wie, chociaż zupełnie nieoficjalnie. Nie chciałabym mieć z tego tytułu żadnych problemów, ale też nie chciałabym rezygnować z dodatkowego źródła dochodu. Czy grożą mi jakieś konsekwencje z tytułu naruszenia zakazu konkurencji? Bożena.

Zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy reguluję przepisy kodeksu pracy. Według nich w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. Warto również pamiętać, że pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w tej umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody na zasadach szczegółowo określonych w kodeksie pracy. Umowa powinna określać rodzaje działalności zakazanej dla pracownika oraz terytorium objęte tym zakazem, tak aby pracownik wiedział jakiej działalności nie może świadczyć. Wszystkie wątpliwości najlepiej byłoby spróbować jak najszybciej wyjaśnić z szefem, aby uniknąć problemów w przyszłości.

Odmowa przez pracownika przyjęcia propozycji zawarcia takiej umowy, złożonej przez pracodawcę w czasie trwania stosunku pracy, może uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę, chyba że ta propozycja jest niezgodna z przepisami prawa. Także naruszenie przez pracownika obowiązków wynikających z umowy może być podstawą do wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, w zależności oczywiście od stanu faktycznego. Ustanie stosunku pracy powoduje również wygaśnięcie umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy.

Pracodawca i pracownik mogą umówić się, że zakaz konkurencji obowiązywał będzie także po ustaniu stosunku pracy. Powyżej przywołane przepisy stosuje się odpowiednio, gdy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zawierają umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W umowie określa się także okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy.

Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa przewidziana w tym przepisie, w razie ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz lub niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania

Wyżej opisane umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

Agnieszka Przeworek-Rataj
Radca Prawny

*Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym dziale mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie.