Założenia do projektu budżetu Piły na rok 2019

Jednym z punktów III sesji Rady Miasta Piły, która odbędzie się 18 grudnia jest Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r. Na czwartkowej konferencji prasowej prezydent Piły Piotr Głowski i skarbnik gminy Piła Ewelina Ślugajska przedstawili główne założenia i cele przyszłorocznego budżetu, z którym można się zapoznać na stronie BIP.

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 340 528 190 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 300 238 865 zł., dochody majątkowe w kwocie 40 289 325 zł.

Natomiast ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 328 728 190 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 295 509 417 zł., wydatki majątkowe w kwocie 33 218 773 zł.

Oszacowana kwota wydatków bieżących przeznaczona jest w największej części na oświatę, gospodarkę mieszkaniową oraz opiekę społeczną i rodzinę. Planowaną nadwyżkę budżetu miasta, jako różnicę między dochodami i wydatkami w wysokości 11 800 000 zł, przeznacza się na rozchody budżetu 2019 roku.

– Budżetem na 2019 rok rozpoczynamy nową pięcioletnią kadencję. Wiele zadań, które Państwo znajdziecie zapisanych w tym budżecie to kontynuacja tego, co realizujemy – zadania zapisane do realizacji na wiele lat. Pojawiają się też nowe zadania. Jednak najważniejsza rzecz, że w naszym pilskim wydaniu ten budżet pierwszy uchwalony jest ważny, bo pokazuje ramy działania. W trakcie roku modyfikujemy go w miarę potrzeb podczas sesji Rady Miasta. Mam nadzieję, że radni obecnej kadencji będą również skłoni do współpracy tak, aby jak najlepiej wykorzystywać środki – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły – To budżet z ambicjami. Zmiany będą duże, widoczne. Będziemy utrzymywać, jakość tzn., że nie tylko chcemy żeby miasto było dobrze oświetlone np. przy termodernizacjach budynków – mimo zmian cen w energetyce, ale też, aby miasto było czyste. I co ważne nie zwalniamy z inwestycjami.

Miasto Piła będzie oczekiwać m.in. od Powiatu Pilskiego realizacji dwóch zadań wpisanych do budżetu powiatowego, czyli wybudowanie hali sportowej przy ul. Wincentego Pola w Pile a także pilna naprawa a raczej rozebranie i wybudowanie nowego mostu na ul. 11 Listopada.

Piotr Głowski także liczy na wywiązanie się z obietnicy wyborczej posła Marcina Porzucka dotyczącej inwestycji w stadion żużlowy.  Chodzi o środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, dzięki którym na pewno komfort oglądania meczów żużlowych a także infrastruktura sportowa miasta by się poprawiła.

Projekt wydatków majątkowych na 2019 rok zakłada realizację kilku najważniejszych zadań, w tym „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej”, w ramach, którego w 2019 roku planowane jest:

– dokończenie budowy ul. Wawelskiej,

– budowa centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego,

– kontynuacja budowy Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej,

– „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”,

– „Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile”,

– „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej”,

– „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”.

Ponadto do projektu wpisano dwa nowe zadania: „Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt” oraz „Dokapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. – Zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap I, ul. Andersa w Pile – 36 lokali mieszkalnych”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest w dużej mierze kontynuacją projektów rozpoczętych w latach poprzednich, w tym dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Stałą pozycję w wydatkach inwestycyjnych stanowią zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, które w tym roku ujęte są w ramach rezerwy w wysokości 3 000 000 zł i wykup obligacji komunalnych, co zostanie sfinansowane w całości z nadwyżki dochodów nad wydatkami. Nadwyżkę budżetu Miasta planuje się w wysokości 11 800 000 zł.

Zadłużenie Gminy Piła planowane na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniesie 103 200 000 zł, tj. 30,31% dochodów planowanych na rok 2019.

Przedstawiony projekt budżetu Miasta Piły na 2019 rok pokazuje, iż Gmina Piła spełnia ustawowy wskaźnik spłat, a różnica pomiędzy wskaźnikiem rzeczywistym i dopuszczalnym jest dość duża i wynosi ponad 2%.

Sebastian Daukszewicz

zalozenia_projektu_budzetu00

zalozenia_projektu_budzetu05 zalozenia_projektu_budzetu01 zalozenia_projektu_budzetu02 zalozenia_projektu_budzetu03 zalozenia_projektu_budzetu04