Zarząd Powiatu z absolutorium

Zarząd Powiatu w Pile uzyskał 16 czerwca br. od Rady Powiatu w Pile absolutorium za 2015 rok. Wcześniej radni większością głosów przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu w ubiegłym roku.

W 2015 roku dochody powiatu ogółem zostały wykonane poziomie 97,4% i wyniosły 139 mln złotych. Wydatki ogółem wykonano na poziomie 135,7 mln złotych co stanowi 93,4%. Co ważne  – zamiast planowanego deficytu w wysokości blisko 2,5 miliona złotych, udało się wypracować nadwyżkę w wysokości prawie 3 mln 400 tys. złotych. Dochody bieżące wyniosły 136,2 mln zł, a dochody majątkowe blisko 3 miliony zł. Wydatki bieżące w 2015 roku wyniosły 127,3 mln zł, a wydatki majątkowe 8,4 mln zł. W ramach wydatków majątkowych najwięcej – bo prawie 6 milionów przeznaczonych zostało na rozbudowę infrastruktury drogowej, 1 mln zł na zakupy samochodów i sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji w Pile, i po blisko 200 tysięcy na wydatki związane z modernizacją obiektów oświatowych i obiektów pomocy społecznej. Ponadto przekazano dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na zakup ambulansu medycznego oraz sprzętu i aparatury medycznej w wysokości 1 050 000 złotych. Była to najwyższa dotacja dla pilskiego  Szpitala w ciągu ostatnich kilku lat. W ramach wydatków bieżących na remonty przeznaczono 2,3 mln zł, z czego na drogi powiatowe – 1,3 mln zł, na obiekty i sprzęt użytkowany przez jednostki oświatowo-wychowawcze – pół miliona  złotych, na obiekty i sprzęt użytkowany przez jednostki pomocy społecznej 150 tys. zł. Osiągnięto nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 8,8 mln zł co należy uznać za bardzo dobry wynik.

– Sprawozdanie z wykonania budżetu to obszerny dokument, który ukazuje jednak całokształt pracy Zarządu Powiatu przez cały ubiegły rok – mówił Henryk Stokłosa, przewodniczący Klubu Koalicyjnego PS-PSL. To był rok porządkowania finansów powiatu. To był także rok, w którym powiat musiał wykazać, że jest potrzebny i jest samodzielny. Udało się to uzyskać dzięki gospodarności i racjonalizacji wydatków. Jest to duży sukces obecnego samorządu Powiatu Pilskiego, obecnej koalicji.

Za udzielaniem absolutorium Zarządowi Powiatu głosowało 17 radnych, trzech wstrzymało się od głosu, dwóch było przeciwnych.

– Dziękuję Wysokiej Radzie za udzielone absolutorium, dziękuję też za współpracę, również za krytyczne uwagi – mówił Eligiusz Komarowski, starosta pilski. – Wszyscy pracujemy dla dobra naszego powiatu bo to jest nasza służba. Deklarowałem już wcześniej chęć współpracy i tę deklarację podtrzymuję.

Podczas sesji radni większością głosów zatwierdzili także roczne sprawozdanie finansowe Szpitala Specjalistycznego w Pile, pojęli uchwałę w sprawie realizacji projektu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim, przyjęli statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład ZSP im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy, podjęli uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok oraz przyjęli treść apelu do marszałka województwa wielkopolskiego o uwzględnienie w planach inwestycyjnych województwa budowy obwodnicy dla miasta Łobżenicy na drodze wojewódzkiej nr 242.

Podczas sesji Przewodniczący Rady Kazimierz Wasiak oraz starosta pilski Eligiusz Komarowski wręczyli też okolicznościowe listy gratulacyjne zarządowi Strzeleckiego Klubu Sportowego Inter-Continental Piła z okazji jubileuszu 20-lecia działalności oraz za obywatelską postawę Krzysztofowi Dułakowi, który podczas prac polowych w Grabionnej odkrył biżuterię i przedmioty codziennego użytku sprzed 3 000 lat, i o swoim znalezisku powiadomił odpowiednie służby. Życzenia i wiązankę kwiatów otrzymał również najstarszy radny Rady Powiatu w Pile Tomasz Bugajski, który właśnie 16 czerwca obchodził 75 urodziny.

Agnieszka Matusiak
Starostwo Powiatowe w Pile

zarzad_powiatu_z_absolutorium00

zarzad_powiatu_z_absolutorium01 zarzad_powiatu_z_absolutorium02 zarzad_powiatu_z_absolutorium03 zarzad_powiatu_z_absolutorium04 zarzad_powiatu_z_absolutorium05 zarzad_powiatu_z_absolutorium06 zarzad_powiatu_z_absolutorium07 zarzad_powiatu_z_absolutorium08 zarzad_powiatu_z_absolutorium09 zarzad_powiatu_z_absolutorium10 zarzad_powiatu_z_absolutorium11 zarzad_powiatu_z_absolutorium12 zarzad_powiatu_z_absolutorium13 zarzad_powiatu_z_absolutorium14 zarzad_powiatu_z_absolutorium15 zarzad_powiatu_z_absolutorium16 zarzad_powiatu_z_absolutorium17 zarzad_powiatu_z_absolutorium18 zarzad_powiatu_z_absolutorium19 zarzad_powiatu_z_absolutorium20

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *