Zgromadzenie udzieliło absolutorium Zarządowi PRGOK

17 czerwca br. Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie z wykonania budżetu i udzieliło absolutorium Zarządowi Związku za ubiegły rok. Absolutoriom zostało udzielone jednogłośnie.

Dochody i wydatki Związku w 2014 r. (po dwukrotnych zmianach) zaplanowano na kwotę 25 016 116,00 zł. Dochody zrealizowano w 107,43 %, wydatki w 87,93 % . Dochody Związku stanowią przede wszystkim wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz dotacje z WFOŚiGWw Poznaniu na kampanię edukacyjną natomiast wydatki związane są głównie z realizacją umowy na odbiór, transport  i zagospodarowanie odpadów, edukacją i informacją oraz kosztami utrzymania Biura Związku. Za 2014 rok Związek wygospodarował nadwyżkę w wysokości 4 876 084,71 zł, która stanowi zabezpieczenie finansowe na realizację programu budowy sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gmin członkowskich.

Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2014 r. złożone przez Przewodniczącego Zygmunta Jasieckiego, a także sprawozdanie z wykonania budżetu zostały jednogłośnie zatwierdzone przez Zgromadzenie. Sprawozdanie finansowe zostało wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez komisję rewizyjną Związku, Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu, a także zewnętrzną instytucję audytującą. Członkowie Zgromadzenia jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Związku za ubiegły rok.

Lucjan Szutkowski, członek Zgromadzenia, radny Rady Miasta Piły – Mimo różnych obaw dziś okazuje się, że przedsięwzięcie to się sprawdza od strony organizacyjnej, widoczne są też kampanie informacyjne i promocyjne. Największą siłę Związku widzę jednak w tym, iż duży może więcej. Wszystkim członkom Związku możemy zagwarantować to, iż w ramach dotychczasowej działalności i dotychczasowych stawek, posiadamy środki finansowe na budowę PSZOK-ów. To bardzo poważne przedsięwzięcie, więc nasza oferta jest niezmiernie korzystna i trudno będzie nas przebić.

Bolesław Chwarścianek, przewodniczący Zgromadzenia, wójt gminy Czarnków – Trzy lata temu miałem kłopoty z przekonaniem niektórych mieszkańców, szczególnie radnych, do tego systemu. Dzisiaj wątpliwości nie ma, ponieważ jesteśmy z niego zadowoleni. Oczywiście są pewne mankamenty ze strony wykonawczej, ale PSZOK-i ten system na pewno usprawnią i ułatwią mieszkańcom pozbywanie się odpadów.

Piotr Głowski, wiceprzewodniczący Zgromadzenia, prezydent miasta Piły – Dzisiaj idea powołania Związku broni się sama. Jest ona wyraźnym dowodem na to, że samorządy, o ile widzą potrzebę współpracy, to świetnie współpracują chociaż pojawiają się głosy, które chcą skłócić nasze gminy. Mam nadzieję, że i włodarzom, i mieszkańcom wystarczy sił, aby obronić się przed tym. Mamy bowiem solidny, sprawnie funkcjonujący organizm i nawet odległość gmin nie ma wpływu na jakość funkcjonowania Związku, na ofertę, na ściągalność opłat. To jest najlepsza obrona przed populistycznymi hasłami. Istnieje dużo przestrzeni do współpracy jak i do tego, aby samorządy  miały możliwość samodecydowania o sobie.

Związek zrzesza 14 gmin północnej Wielkopolski z terenu powiatów pilskiego, złotowskiego i czarnkowsko-trzcianeckiego. Według danych GUS na terenie gmin członkowskich zamieszkuje 186 391 mieszkańców, z deklaracji złożonych w Związku jest to 152 485 osób. Systemem objętych jest 32 912 nieruchomości. W roku 2014 z terenu Związku odebrano 50 387 ton odpadów (88% to odpady zmieszane, 12% stanowią odpady selektywnie zebrane). Wskaźnik wytwarzanych odpadów per capita wynosi 330 kg/rok, w tym 38 kg/rok stanowią odpady selektywnie zebrane.

Tekst i foto: Agnieszka Matusiak (PRGOK)

zgromadzenie_udzielilo_absolutorium01

zgromadzenie_udzielilo_absolutorium02 zgromadzenie_udzielilo_absolutorium03 zgromadzenie_udzielilo_absolutorium04 zgromadzenie_udzielilo_absolutorium05 zgromadzenie_udzielilo_absolutorium06 zgromadzenie_udzielilo_absolutorium07 zgromadzenie_udzielilo_absolutorium08 zgromadzenie_udzielilo_absolutorium09 zgromadzenie_udzielilo_absolutorium10 zgromadzenie_udzielilo_absolutorium11 zgromadzenie_udzielilo_absolutorium12 zgromadzenie_udzielilo_absolutorium13 zgromadzenie_udzielilo_absolutorium14 zgromadzenie_udzielilo_absolutorium15 zgromadzenie_udzielilo_absolutorium16 zgromadzenie_udzielilo_absolutorium17 zgromadzenie_udzielilo_absolutorium18 zgromadzenie_udzielilo_absolutorium19 zgromadzenie_udzielilo_absolutorium20 zgromadzenie_udzielilo_absolutorium21

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *