Złotów. Szukamy opiekuna ekspozycji do Zagrody Krajeńskiej

Z początkiem Nowego Roku Burmistrz Miasta Złotowa Adam Pulit oraz Dyrektor Muzeum Ziemi Złotowskiej Kamila Krzanik-Dworanowska podpisali umowę użyczenia dotyczącą Zagrody Krajeńskiej. Od 2021 roku to właśnie Muzeum Ziemi Złotowskiej będzie nowym zarządcą tego istotnego punktu na mapie Złotowa.

Chata krajeńska, jeszcze w swojej pierwotnej lokalizacji we wsi Święta, przez wiele lat była filią Muzeum Ziemi Złotowskiej. Teraz zrekonstruowana zagroda ponownie będzie użytkowana przez muzealników.

Adaptacja obiektu do celów muzealnych znacznie powiększy naszą bazę ekspozycyjną oraz warunki magazynowania zbiorów. W chacie prezentowane będą nadal zabytki kultury ludowej, na które brak miejsca w samym muzeum. Wierzymy, że zainteresowanie obiektem, którym dotychczas opiekowali się Pan Bolesław Piotrów i Zygmunt Lenz, pozostanie duże i klimat tego miejsca będzie nadal przyciągał mieszkańców miasta i turystów.

W związku z powyższym Dyrektor Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: opiekun ekspozycji/przewodnik

1.    Nazwa stanowiska pracy:  opiekun ekspozycji/przewodnik

2.    Miejsce pracy: Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie – Zagroda Krajeńska

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

•    obsługa ruchu zwiedzających (kasa biletowa, ewidencja zwiedzających, sprzedaż pamiątek regionalnych, oprowadzanie po ekspozycjach)

•    zapewnienie utrzymania w należytym stanie budynków i wyposażenia

•    zabezpieczenie majątku przed kradzieżą i dewastacją

•    nadzór nad ekspozycją stałą i wystawami czasowymi

•    przechowywanie obiektów muzealnych oraz nadzór nad ich stanem zachowania i bezpieczeństwem,

•    utrzymywanie czystości i porządku, pielęgnowanie zieleni

•    stała troska o właściwy wystrój i estetykę obiektu

•    gromadzenie informacji o imprezach i wydarzeniach w mieście i regionie

•    informowanie o wystawach i wydarzeniach organizowanych przez muzeum

•    pomoc przy organizacji spotkań i innych wydarzeń prowadzonych przez muzeum

•    prowadzenie dokumentacji obiektu,

•    dbanie o bezpieczeństwo i należyte użytkowanie mienia powierzonego opiece

•    wykonywanie prostych prac naprawczych wewnątrz i na zewnątrz obiektu

•    obsługiwanie i konserwacja sprzętu technicznego

4.    Termin oraz wymiar czasu pracy:
– Wymiar czasu pracy: 1 etat
– Praca od czwartku do poniedziałku
– Godziny pracy: w sezonie letnim 10-18, zimowym 8-16
Zgodnie z Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Kodeksem Pracy.

5.    Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

•    jest obywatelem polskim,

•    posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

•    ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

•    posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

•    nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

•    cieszy się nieposzlakowaną opinią

6.    Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

•    obsługa kasy fiskalnej, komputera i urządzeń biurowych

•    uzdolnienia techniczne i predyspozycje do prac manualnych

•    znajomość atrakcji turystycznych regionu

•    komunikatywna znajomość języka angielskiego bądź niemieckiego

•    odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, uczciwość, wysoka kultura osobista

•    wiedza dotycząca historii miasta i regionu

•    doświadczenie w pracy z turystami

7.    Wymagane dokumenty:

•    list motywacyjny,

•    życiorys / curriculum vitae

•    oryginał kwestionariusza osobowego (zał. nr 1)

•    oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (zał. nr 2)

•    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (zał. nr 3)

•    kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem.

•    kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz ewentualnie inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów dodatkowych, o których mowa w pkt 6.

8.    Sposób i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie muzeum lub przesłać pocztą na adres Muzeum Ziemi Złotowskiej ul. Wojska Polskiego 2a, 77 – 400 Złotów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko: opiekun ekspozycji/przewodnik” w terminie do dnia 28.02.2021 r.
Dopuszcza się składanie ofert w formie elektronicznej. Skany w/w dokumentów należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: dyrektor@muzeum-zlotow.pl wpisując w tytule wiadomości „Dotyczy naboru na stanowisko: opiekun ekspozycji/przewodnik”

9.    Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. 3) jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wzięcia udziału w rekrutacji.

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1)

Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

10.    Uwagi końcowe:

Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni mailowo i telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Źródło: muzeum-zlotow.pl

szukamy_opiekuna1_01

szukamy_opiekuna1_02