ZM „PRGOK” odniósł się do decyzji RIO

prgok_odniosl_sie

Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” po uchyleniu uchwały w sprawie stawek za wywóz odpadów komunalnych wydał oświadczenie, którego treść publikujemy poniżej:

Oświadczenie

Regionalna Izba Obrachunkowa w środę 5 lutego 2020 roku uchyliła uchwałę z 20 stycznia 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty.

Pragniemy z całą stanowczością podkreślić, że Regionalna Izba Obrachunkowa nie miała zastrzeżeń do wysokości stawek ani do danych, na podstawie których zostały one obliczone. Pozytywnie został oceniony również przedstawiony plan finansowy, który stanowił podstawę do wyliczenia wysokości opłaty. Zastrzeżenia, jakie miała RIO, dotyczyły kwestii proceduralnych, wynikających z różnych interpretacji obowiązujących przepisów. Należy  podkreślić,  że  w  grudniu 2019 roku analogiczną uchwałę do uchwały ZM „PRGOK” podjęła  Rada Miasta Pleszewa. Uchwała ta nie została zakwestionowana przez RIO.

W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z wójtami i burmistrzami, podczas których zostanie ustalony harmonogram działań,  który  umożliwi  nam  jak  najszybsze dostosowanie całego systemu do znowelizowanych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Do czasu podjęcia przez Zgromadzenie ZM „PRGOK” nowej uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za odbiór odpadów, obowiązują dotychczasowe stawki, tj. 15 złotych od osoby za odpady segregowane i 35 złotych od osoby za odpady niesegregowane.

D.B.