50. obrady Sesji Rady Miasta – Pilski Obszar Strategicznej Interwencji, zagospodarowanie przestrzenne, Droga Kotuńska

jacek_boguslawski_relacjonuje
26 sierpnia w Młodzieżowym Domu Kultury odbyły się, pierwsze po wakacjach, obrady Sesji Rady Miasta Piły. Porządek obrad L Sesji Rady Miasta obejmował 25 punktów. Podczas sesji obecny był Poseł do Parlamentu Europejskiego – Adam Szejnfeld, który z rąk przedstawiciela Rady i Prezydenta otrzymał gratulacje w związku z osiągnięciem funkcji eurodeputowanego w wyborach europejskich. Pierwsze podejmowane punkty stanowiły o kwestiach regulaminowych oraz informacji Przewodniczącego Rady Miasta Rafała Zdziereli i sprawozdania Prezydenta Miasta Piły Piotra Głowskiego z prac wykonanych w okresie międzysesyjnym z wyszczególnieniem wykonania uchwał Rady Miasta Piła.

Pilski Obszar Strategicznej Interwencji

Następnie przystąpiliśmy do punktu 4, czyli projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Piła współpracy w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji i zawarcie porozumienia z gminami pilskiego obszaru funkcjonalnego. Podjęcie tego projektu i przegłosowanie go, tak jak to miało miejsce na sesji stanowi o wyrażeniu zgody na podjęcie przez Gminę Piła współpracy w ramach POSI z gminami pilskiego obszaru funkcjonalnego oraz zawarcie porozumienia w tej sprawie. Celem niniejszej współpracy jest realizacja wspólnych przedsięwzięć w ramach mandatu terytorialnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, dla obszaru strategicznej interwencji ośrodków subregionalnych wraz z ich obszarami funkcjonalnymi. Obszar pilski z miastem Piła jako miejski ośrodek subregionalny obejmuje gminy: Kaczory, Krajenkę, Szydłowo, Trzciankę, Ujście, Wysoką. Projekt uchwały przyjęty

Najem i sprzedaż nieruchomości

Punkt 5 dotyczył projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Konopnickiej w Pile. Przedmiot uchwały stanowi cześć działki przy ul. Konopnickiej w Pile, na której usytuowane są pawilony handlowe. Obecnie obowiązujące umowy najmu upływają 30 września br., dlatego też najemcy zwrócili się z wnioskami o najem. Uchwała przyjęta.

Kolejnym poddanym pod przedmiotowe rozważenie punktem był punkt 6, który dotyczył projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Dąbrowskiego 105 w Pile na rzecz jej użytkownika wieczystego. Projekt również przyjęty.

Punkty 7 i 8 stanowiły o projektach uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz przyznanie pierwszeństwa w nabyciu budynku użytkowego (garażu) położonego w przypadku projektu z punktu 7 przy ul. Kaczorskiej, zaś w przypadku projektu z punktu 8 ul. Lotniczej w Pile na rzecz najemcy. Z wnioskiem o nabycie budynku użytkowego w obu przypadkach zwrócili się najemcy, którym oddano budynek w posiadanie na podstawie umowy najmu. Projekty przyjęte.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności to punkt 9 porządku obrad. Uchwała stanowi o przejęciu przez Gminę Piła środków na realizację przedsięwzięcia pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piła” w wysokości do 153.688,50 zł z Funduszu Spójności, w ramach Działania – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej. Realizowanie i udział w projektach europejskich pozwala na uzyskanie środków, które możemy jako Gmina Piła spożytkować na potrzebne działania w ramach projektu. Uchwała również przyjęta.

Punkt 10 to projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/406/05 Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji Spółkę z o. o. w Pile. Zmiany w uchwale spowodowane są wdrożeniem na terenie Gminy Piła Programu „Rodzina Trzy Plus”, na rzecz dużych rodzin zamieszkałych na terenie Piły. Program ma umożliwić zakup biletów ulgowych komunikacji miejskiej dla dużych rodzin. Ta uchwała jest jedną z ważniejszych, gdyż zwiększy dostępność dla dużych rodzin do środków transportu, a także przyczyni się do propagowania wielodzietności przez Program „Rodzina Trzy Plus”. Uchwała oczywiście przyjęta.

Punkt 11, czyli projekt uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę Uchwały Nr XL/521/13 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych został usunięty z porządku obrad. Z prośbą taką wystąpiła pani mecenas, która w imieniu swojego klienta pragnie dokładnie przedstawić wszystkie argumenty i znane fakty na posiedzeniu właściwej stałej komisji, celem zaopiniowania a następnie dopiero wprowadzenia pod obrady Rady Miasta Piły.

Miejscowy plan zagospodarowania

Projekt uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę uchwały Nr XXXVII/440/09 Rady Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie Drogi Kotuńskiej to punkt 12 porządku obrad. Zgodnie z uzasadnieniem, które proponuje odrzucenie projektu, w planie zagospodarowania zadbano o właściwe ustalenie proporcji pomiędzy ochroną interesu publicznego z jednej strony, a ograniczeniem prywatnych interesów właścicieli, z drugiej strony. W uzasadnieniu mowa o konieczności uwzględniania w planie uwarunkowań ekofizjograficznych związanych w szczególności z ochroną siedliska cennego przyrodniczo i środowiska wodnego, z czym wiążą się rygorystyczne ograniczenia w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków komunalnych. Mając na uwadze powyższą argumentacje i dyskusję, która odbyła się podczas obrad Sesji Rady Miasta projekt uchwały został przyjęty większością głosów

Z kolei punkty 13, 14, 15 oraz 16 to projekty uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły kolejno: w rejonie al. Wyzwolenia, ul. Średniej i ul. Nad Łąkami; w rejonie ulic Pocztowej i Marszałka Józefa Piłsudskiego; w rejonie ulic: Podchorążych, Kossaka, Rodła oraz w rejonie kwartału ulic: Gen. Sikorskiego, Śródmiejskiej, Buczka i Kilińskiego. Uchwały te związane są z nadchodzącymi inwestycjami przeprowadzanymi przez Gminę Piła, dlatego też niezbędna jest zgoda radnych obradujących podczas sesji, do pomyślnego przeprowadzenia inwestycji. Wszystkie cztery projekty uchwał przyjęte.

Zwolnienie od podatku oraz umarzanie, odraczanie lub rozkładanie rat

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości to punkt 17. Podejmując uchwałę decydujemy o zwolnieniu z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty, na których ciąży obowiązek płacenia podatków od nieruchomości, podejmujące po raz pierwszy działalność na terenie gminy Piła na okres jednego roku. Projekt uchwały przedstawia jasne kryteria dotyczące zwolnień z podatku. Podjęcie tej uchwały było ważne, bowiem okres obowiązywania uchwały Nr XII/140/07 Rady Miasta Piły z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości upływa z dniem 30 czerwca 2014 roku. Należy pamiętać, że ze zwolnień nie mogą tutaj korzystać właściciele stacji paliw oraz obiektów wielkopowierzchniowych. Natomiast punkt 18 to projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Piła lub jego jednostkom podległym. Podobnie jak w przypadku poprzedniego projektu wprowadzenie uchwały określającej przedmiotowe warunki upływa z dniem 30 czerwca 2014 rok, dlatego też niezbędne było podjęcie niniejszego projektu uchwały. Obie uchwały przyjęte jednomyślnie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa i budżet

Punkt 19 to projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014 – 2024. Zmiany w WPR polegają na aktualizacji załączników 1 i 2, co ma na celu doprowadzenie do zgodności budżetu na 2014 rok z dokumentem Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Piły. Oczywiście zmiany przyjęte jednomyślnie.

Z kolei punkt 20 to projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. Zmiana w budżecie polega na zwiększeniu łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2014 rok z kwoty 269 798 825,07 zł, do kwoty 270 298 825,07 zł. Zmiany wynikają z przeprowadzanych inwestycji i modernizacji prowadzonych na zlecenie Gminy Piła. Uchwała przyjęta większością głosów.

Osoby starsze i niepełnosprawne w życiu społecznym i zawodowym

Punkt 21 porządku obrad stanowiła informacja na temat zwiększenia udziału osób starszych i niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym.

Na koniec tradycyjnie przedstawiane były informacje w sprawie interpelacji i zapytań radnych oraz wolne głosy i wnioski. To posiedzenie Rady Miasta trwało blisko 7 godzin.

Jacek Bogusławski
Radny Rady Miasta Piły
www.JacekBoguslawski.pl