Piła, ul. Młodych – postępy inwestycji

Pomimo trwających upałów inwestycja na ulicy Młodych w Pile prowadzona jest w dobrym tempie. Projekt realizowany przez samorząd miasta Piły. 6 marca 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia” nr RPWP.01.03.03-30-0004/16-00, zm. aneksem z dnia 11 lipca 2018 roku. Projekt uzyskał współfinansowanie środkami Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.3. Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Poddziałanie 1.3.3 Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego. Przedsięwzięcie wyłonione zostało do dofinansowania w ramach konkursu otwartego.

Zgodnie z zawartą umową kwoty są następujące:

Całkowita wartość projektu 12 191 763,30 zł
•    w tym: wydatki kwalifikowalne 3 945 214,99 zł
•    dofinansowanie UE 3 353 432,73 zł (85% kosztów kwalifikowalnych)
•    środki własne Gminy Piła 8 838 330,57 zł

Przedmiotem projektu jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych w południowo-wschodniej części Piły. Planowana inwestycja polega na wyposażeniu terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Młodych w niezbędną infrastrukturę techniczną tj. w wewnętrzną infrastrukturę drogową, wzdłuż której zostaną wykonane chodniki oraz ścieżki rowerowe, sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz kanał technologiczny dla przyszłej infrastruktury kablowej teletechnicznej. W wyniku planowanej inwestycji do użytku zostanie oddanych ok 1,450 km rozbudowywanych i wybudowanych dróg wewnętrznych, 2,057 km kanalizacji deszczowej, 1,670 km kanalizacji sanitarnej, 1,647 km sieci wodociągowej, 2,945 km instalacji energetycznej oraz 1,541 km kanału telekomunikacyjnego. W projekcie zostaną przygotowane tereny inwestycyjne (obecnie poprzemysłowe, zdegradowane) o powierzchni 12,5 ha, w tym liczone do wskaźnika produktu o powierzchni 5,07 ha.

Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich, zdjęcia: J. Oburota – UM Piły

pila_ul_mlodych00

pila_ul_mlodych02 pila_ul_mlodych01