Sanepid: Wypoczynek zimowy przebiegał prawidłowo i bezpiecznie

Zakończyły się ferie dla uczniów m.in. z województwa wielkopolskiego. Żeby wypoczywającym zapewnić bezpieczeństwo pobytu, pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Pile przeprowadzili kontrole zimowych miejsc wypoczynku na terenie powiatu pilskiego w 2020 roku.

Na terenie powiatu pilskiego w elektronicznej bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej zarejestrowano 22 turnusy zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, z czego nie odbyły się 2 turnusy z powodu braku zainteresowanych. Z wypoczynku zimowego skorzystało łącznie 1011 dzieci i młodzieży ( w 2019 roku –1342) w dwóch formach: w miejscu zamieszkania 986 uczestników, w formie wyjazdowej w innym obiekcie, w którym świadczone są usługi hotelarskie -25 uczestników. Organizatorami wypoczynku były w głównej mierze szkoły podstawowe na terenie miasta Piły, a także osoby prawne organizujące wypoczynek w celu zarobkowym oraz niezarobkowym.

Rok 2019
Liczba turnusów skontrolowanych -19
Liczba uczestników wypoczynku- 1342

Rok 2020
Liczba turnusów skontrolowanych -20
Liczba uczestników wypoczynku- 1011

Dla uczestników wypoczynku organizowano zajęcia: sportowe, plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne, informatyczne, kulinarne, gry planszowe i zabawy na świeżym powietrzu, ponadto wyjścia poza teren obiektów -do muzeum, kina, na lodowisko, pływalnię, kręgielnię, do parku trampolin. Kontrole prowadzono kompleksowo z Sekcją Higieny Żywności i Żywienia (11 kontroli), Sekcją Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia (16 zajęć edukacyjnych) oraz przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji (1 kontrola).

W ramach nadzoru nad warunkami higieniczno –sanitarnymi wypoczynku zimowego przeprowadzono 20 kontroli, podczas których sprawdzano zgodność informacji zawartych w zgłoszeniu półkolonii ze stanem faktycznym oraz zwracano szczególną uwagę na: stan sanitarno-techniczny pomieszczeń pobytu, pomieszczeń sanitarnych, przestrzeganie właściwych warunków do utrzymania higieny osobistej, (w tym: zapewnienie odpowiedniej do liczby uczestników ilości urządzeń sanitarnych, bieżącej zimnej i ciepłej, podstawowych środków higienicznych), warunki do prowadzenia żywienia, dokumentację zdrowotną personelu oraz formę zapewnienia opieki medycznej uczestnikom wypoczynku– ilość apteczek I pomocy, ich wyposażenie, potwierdzenie odbycia szkolenia z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej- stan sanitarny z wyjątkiem jednego z kontrolowanych bloków żywieniowych ocenia się jako właściwy. W czasie wypoczynku zimowego odnotowano złamanie ręki jednego z uczestników w trakcie pobytu na lodowisku. Organizatorzy wypoczynku zapewnili właściwą opiekę medyczną oraz wychowawczą, zajęcia prowadzone były pod okiem wychowawców -nauczycieli instruktorów. Wszystkim uczestnikom wypoczynku zapewniono ciepłe posiłki. Ogółem z dożywiania skorzystało 1011 uczestników, w tym 38 osób z posiłków dofinansowywanych.

Sekcja Higieny Żywności i Żywienia przeprowadziła 11 kontroli właściwych warunków przygotowania i wydawania posiłków, oceniano również jadłospisy dzienne i tygodniowe, nałożono 1 mandat karny na kwotę 200 zł w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi stanowisk pracy wykorzystywanych niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz brakiem na bieżąco prowadzonych zapisów z  GHP ( Dobrej  Praktyki Higienicznej),  w  związku  z  powyższym  stwierdzono rozbieżności pomiędzy dokumentacją GHP, a realizacją jej postanowień.

Podobnie jak w latach ubiegłych wypoczynek zimowy został wzmocniony działaniami edukacyjnymi dotyczącymi promowania zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób oraz bezpieczeństwa zdrowotnego.  Prowadzono rozmowy i przekazywano organizatorom wypoczynku materiały oświatowe w formie broszur, ulotek na temat: bezpiecznego wypoczynku oraz higieny podczas okresu zimowego (materiały dotyczące grypy i antybiotykoterapii). Ogółem przeprowadzono 16 szkoleń informacyjnych w formie rozmów i prezentacji, w tym 1 z udziałem przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji łącznie dla 398 osób.

Podsumowanie

W skontrolowanych placówkach zimowego wypoczynku zapewniono uczestnikom prawidłowe warunki pobytu, w tym do: utrzymania higieny osobistej, prowadzenia zajęć rekreacyjnych oraz opieki medycznej. W trakcie ferii zimowych do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile nie wpłynęła informacja dotycząca niewłaściwych warunków sanitarnych w obiektach wypoczynku. Placówki, w których wypoczywały dzieci i młodzież były właściwie przygotowane, wypoczynek zimowy przebiegał prawidłowo i bezpiecznie.

Opracowanie: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
Na zdjęciach Sebastiana Daukszewicza Zimowa Akademia Piłki Nożnej w Pile

sanepid_wypoczynek1_01

sanepid_wypoczynek1_31 sanepid_wypoczynek1_02 sanepid_wypoczynek1_03 sanepid_wypoczynek1_04 sanepid_wypoczynek1_05 sanepid_wypoczynek1_06 sanepid_wypoczynek1_07 sanepid_wypoczynek1_08 sanepid_wypoczynek1_09 sanepid_wypoczynek1_10 sanepid_wypoczynek1_11 sanepid_wypoczynek1_12 sanepid_wypoczynek1_13 sanepid_wypoczynek1_14 sanepid_wypoczynek1_15 sanepid_wypoczynek1_16 sanepid_wypoczynek1_17 sanepid_wypoczynek1_18 sanepid_wypoczynek1_19 sanepid_wypoczynek1_20 sanepid_wypoczynek1_21 sanepid_wypoczynek1_22 sanepid_wypoczynek1_23 sanepid_wypoczynek1_24 sanepid_wypoczynek1_25 sanepid_wypoczynek1_26 sanepid_wypoczynek1_27 sanepid_wypoczynek1_28 sanepid_wypoczynek1_29 sanepid_wypoczynek1_30