XLVII Sesja Rady Miasta Piły – „W nurcie kultu i tradycji świętojańskiej”

Jacek Bogusławski relacjonuje…

24 czerwca 2014 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Pile odbyły się ostatnie, przed wakacyjną przerwą, obrady Sesji Rady Miasta Piły. Porządek XLVII Sesji obejmował 29 punktów, a kolejność pierwszych różniła się z uwagi na przypadające obchody Święta Patronów Miasta Piły.

boguslawski_sesja11

Zaczęliśmy od kwestii porządkowych, czyli sprawy regulaminowe, podczas których uzupełniliśmy porządek obrad o 1 punkt, a także, z rąk Prezydenta Piły Piotra Głowskiego gratulacje otrzymały osoby, którym Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał odznaczenia. W tym szacownym gronie doceniono także moją osobę. Ta sesja była również okazją do uhonorowania osób, które osiągnęły najlepsze wyniki w II Pilskim Teście wiedzy o Pile, zorganizowanym przez Przewodniczącego Rady Miasta. Zaraz po sprawach regulaminowych, zarówno dla radnych, jak i wszystkich uczestników i widzów oglądających obrady, Roman Chwaliszewski wygłosił wykład pt. „W nurcie kultu i tradycji świętojańskiej”. Przedstawione zagadnienia przez historyka, i uznanego pilskiego konserwatora zabytków, w bardzo ciekawy sposób zaprezentowały najważniejsze kwestie związane z tradycją na pilskich ziemiach. Następnie przystąpiliśmy do przyjęcia informacji Przewodniczącego Rady Miasta Rafała Zdziereli i Prezydenta Miasta Piły Piotra Głowskiego z prac wykonanych w okresie międzysesyjnym z wyszczególnieniem wykonania uchwał Rady Miasta.

Przystanki komunikacyjne

Punkt 5 porządku obrad dotyczył projektu uchwały w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Piła. Przyjmując uchwałę jednomyślnie wyraziliśmy zgodę na korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, stanowiących własność Gminy Piła w nieodpłatnej formie, a wszelkie koszty związane z utrzymaniem przystanków, w myśl ustawy, ponosić będzie w całości Gmina Piła. Jest to niezbędna uchwała do prawidłowego funkcjonowania komunikacji publicznej w naszym mieście. Z kolei punkt 6 stanowił o projekcie uchwały w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Piła. W efekcie przyjęcia tej uchwały, co uczyniliśmy jednomyślnie, Gmina Piła określiła ponad 240 przystanków komunikacyjnych, wraz z zasadami korzystania. Kwestie ewentualnych opłat bardzo szczegółowo analizowaliśmy podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Miejskiej i zasugerowaliśmy całej radzie zrezygnowanie z nich, mając na uwadze, że prawie w całości obciążyłyby one nasz Miejski Zakład Komunikacji, który i tak co roku jest dotowany w znaczny sposób przez Miasto Piła.

Sprzedaż, wynajem, zbycie oraz nieruchomości

Punkty 7 oraz 8, dotyczyły projektów uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Margonińskiej w Pile. Natomiast projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonych przy ul. Bydgoskiej, Konopnickiej oraz Wawelskiej 47-49 w Pile, to punkty kolejno 9,10,11 porządku obrad. Punkt 12 to z kolei projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej przy ul. Roosevelta w Pile, w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ust. 1, ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sprawa dotyczy wniosku z jakim zwrócili się właściciele lokali wyodrębnionych w budynku przy ul. Roosevelta 56 – Ludowa 17 w Pile o nabycie nieruchomości.

boguslawski_sesja10

W związku z planowanymi inwestycjami, podczas obrad pod głosowanie skierowany został punkt 13, czyli projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa przez Gminę Piła od osób fizycznych pod gminną drogę publiczną. Zgodnie z obowiązującym prawem za działki gruntu, wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie oraz krajowe – z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem a właściwym organem, tutaj Gminą Piła. W ramach odszkodowania właścicielowi wywłaszczonej nieruchomości może być przyznana, za jego zgodą, odpowiednia nieruchomość zamienna, w efekcie uchwałę przegłosowaliśmy podczas sesji.

Kolejny procedowany punkt dotyczył projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej w Pile, natomiast punkt 15 – projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Lotniczej 3 w Pile. Punkt 16 był to projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/504/09 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Piła w drodze przetargu nieograniczonego.

Wszystkie powyższe uchwały z zakresu nieruchomości przyjęliśmy podczas sesji.

Miejscowy plan zagospodarowania

Po „nieruchomościowym pakiecie” uchwał, pod głosowanie poddane zostały dwa projekty dotyczące miejscowego planu zagospodarowania. Pierwszym z nich był punkt 17, czyli projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. dr Franciszka Witaszka i ul. 14 Lutego. Drugim natomiast punkt 18 – projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Miłej i Królewskiej. Obie uchwały związane są z planowanymi zmianami w przestrzeni.

Regulamin O.T.W. „Płotki”

W związku z okresem wakacyjnym oraz koniecznością porządkowania obowiązujących przepisów, a także wychodząc naprzeciw nowym przedsięwzięciom realizowanym na terenie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Płotki” w Pile, w tym placu zabaw i siłowni, oraz umożliwiając wyciąganie sankcji wobec osób łamiących ustalone zasady, Gmina Piła pragnie przyjąć Regulamin Ośrodka Turystyczno- Wypoczynkowego „Płotki” w Pile, co zostało przedłożone pod głosowanie podczas sesji. Wszyscy byliśmy jednomyślni, uchwała przyjęta.

Pomniki przyrody

Ze względu na utratę wartości przyrodniczej oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, pod głosowanie poddane zostały dwa projekty uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody, to były punkty 20 i 21 porządku obrad. Zniesione pomniki przyrody to dwa dęby szypułkowe w Pile, jeden stanowiący własność Nadleśnictwa Kaczory, drugi z kolei własność mienia komunalnego Miasta Piły. Obie uchwały mając na uwadze bezpieczeństwo i utratę wartości przyrodniczej zostały przyjęte.

Zmiany w budżecie

Z uwagi na planowane inwestycje i wydatki majątkowe, poprzez projekt uchwały zawarty w punkcie 22, w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r., pozwalamy na dokonanie zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2014 rok z kwoty 251 164 741,07 zł do kwoty 251 506 554,07 zł, a tym samym zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2014 rok z kwoty 267 364 741,07 zł do kwoty 267 706 554,07 zł. Uchwała przyjęta. Jest to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców osiedla Górne, gdyż w wyniku m.in. tych zmian w budżecie będzie zrealizowana „Budowa chodnika w pasie drogowym ul. Wyspiańskiego w Pile” Powstanie ok. 600 metrów chodnika od ronda na skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza, prawie do pierwszych torów kolejowych na Kotuń. Poprawi się znacznie bezpieczeństwo osób tam mieszkających, biegających, a także korzystających z drogi rowerzystów i kierowców pojazdów.

Wezwanie do usunięcia naruszenia

23 punkt porządku obrad to projekt uchwały w sprawie złożonego przez mieszkańca wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę uchwały Nr XXXVII/440/09 Rady Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie Drogi Kotuńskiej. Uchwała większością głosów przyjęta.

Punkt 24 to projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piła na nieruchomość będącą w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej. A punkt 25 w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. Powyższe projekty także przyjęliśmy.

Punkt 26 był bardzo szeroko omawiany podczas obrad sesji, gdyż stanowił projekt sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów, a mianowicie 6 lokali mieszkalnych, będących w zasobach Miasta Piły. Lokale mieszkalne będące przedmiotem uchwały usytuowane są w budynkach wielomieszkaniowych, w których Gmina Piła sprzedała już część lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. Sprzedaż lokali nastąpi wraz z jednoczesnym zbyciem udziału w nieruchomości wspólnej (własność lub oddanie w użytkowanie wieczyste). Wyraziliśmy zgodę i przyjęliśmy ten projekt, nieruchomości lokalowe m. in. ze względu na zły stan techniczny stanowią pustostany. Zasadnym jest więc sprzedaż przedmiotowych nieruchomości w celu uniknięcia dalszego zniszczenia.

Punkt 27 stanowił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Piła Programu „Rodzina Trzy Plus”. W dniu 16 czerwca 2014 r zaczął obowiązywać w Polsce rządowy program dla rodzin wielodzietnych. Wydana w ramach powyższego programu Karta Dużej Rodziny może również służyć do korzystania z uprawnień przyznanych dużym rodzinom przez samorząd. Jednakże zakres podmiotowy w obu programach powinien być taki sam, dlatego uzasadnionym było podjęcie tej uchwały.

Ostatnie punkty to, stałe pozycje porządku obrad, czyli informacje w sprawie interpelacji i zapytań radnych oraz wolne głosy, wnioski i informacje. Podczas XLVII Sesji Rady Miasta Piły, przyjęliśmy znakomitą większość proponowanych projektów uchwał. To posiedzenie Rady Miasta trwało blisko 6 godzin.

Jacek Bogusławski
Radny Rady Miasta Piły
www.JacekBoguslawski.pl