Hallo Deutsch w pilskich podstawówkach

W polskich szkołach podstawowych od pierwszej klasy obowiązkowe jest nauczanie jednego języka obcego. Najczęściej jest to angielski. Na niemiecki przeznacza się z reguły coraz mniej godzin, a w liceach uczniowie wybierają często inny język. W Pile dzięki programowi nauczania języka niemieckiego Hallo Deutsch, który  przewidziany jest do realizacji dla I i II etapu edukacyjnego, tj. klas 1 – 3 oraz 4 – 8 ta sytuacja ma się zmienić.  Uczestnictwo w dodatkowych lekcjach w ramach tego programu jest bezpłatne.

Celem programu Hallo Deutsch jest zapewnienie uczniom możliwości opanowania języka niemieckiego na wysokim poziomie, z bogatym słownictwem z różnych dziedzin, nie rezygnując przy tym z wysokiego poziomu kształcenia ogólnego, umożliwiając jednocześnie  uczniom dostanie się do renomowanych szkół ponadpodstawowych.

Realizatorami programu Hallo Deutsch są:  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich, Szkoła Podstawowa nr 11 im. Królowej Jadwigi. Program został opracowany w oparciu o założenia stworzenia i prowadzenia klas z wiodącym językiem niemieckim w wymiarze: klasy 1 -2: 2 godziny lekcyjne tygodniowo; klasy 3 – 6: 4 godziny lekcyjne tygodniowo; klasy 7 – 8: 5 godzin lekcyjnych tygodniowo.

Program zakłada współpracę szkół podstawowych, Urzędu Miasta Piły, Goethe Institut, Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego – oddział Piła, ZfA (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen) oraz prywatnych przedsiębiorców.

– W Pile od kilku lat zwiększamy ilość dodatkowych godzin, które powodują, że nauka nie tylko języka angielskiego, ale również języka niemieckiego, francuskiego jest w nadzwyczajnym zakresie. Wyniki pilskich uczniów są coraz lepsze, jeśli chodzi o ocenę w skali kraju. Jeśli ktoś nie zna języków to pojawia się bariera np. w pozyskiwaniu lepszych kwalifikacji, pracy, kontaktów, znajomości czy w podróży zagranicę. Program, który uruchamiamy Hallo Deutsch będzie programem kompleksowym. Rozpoczynamy od najmłodszych dzieci, ale również starsze dzieci będą z niego korzystać. Po nauce będzie można przystąpić do egzaminu, po którego zdaniu uczeń otrzyma Deutsches Sprachdiplom Nie uczymy dzieci języka, aby mogli wyjechać z Piły z Polski do Niemiec tylko po to by mogli tu w Pile pracować w firmach, w których język niemiecki jest tam, na co dzień.Mamy kilak takich firm – mówi prezydent Piły Piotr Głowski.

Jak dodaje nauczycielka Kama Frąckowska-Pilarska prezes PSNJN Oddział Piła uzyskany certyfikat jest uznawany za wystarczający dowód posiadanych umiejętności językowych na poziomie A2/B1, a poziom wyżej predestynuje do podjęcia studiów w krajach niemieckojęzycznych oraz stanowi dodatkowy atut na rynku pracy.

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile jest pierwszą szkołą w powiecie pilskim z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego DSD. DSD to klasa przygotowująca uczniów do międzynarodowego egzaminu z języka niemieckiego „Deutsches Sprachdiplom”. Uczniowie rozpoczynają naukę języka niemieckiego od podstaw w wymiarze 2 godzin tygodniowo w klasie 1; 4 godzin tygodniowo w klasie 3, 4, 5 i 6 oraz 5  w klasie 7-8.

Po 8 latach nauki przystępują do egzaminu DSD I,   zdając go na poziomie B1, a po ukończeniu gimnazjum mają możliwość kontynuacji programu w I Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile. Uzyskany certyfikat jest uznawany za wystarczający dowód posiadanych umiejętności językowych predystynujący do podjęcia studiów w krajach niemieckojęzycznych oraz stanowi dodatkowy atut na rynku pracy. Uczniowie przygotowujący się do egzaminu mają szansę uzyskania stypendium w Niemczech.

Sebastian Daukszewicz

hallo_deutsch00

hallo_deutsch08 hallo_deutsch01 hallo_deutsch02 hallo_deutsch03 hallo_deutsch04 hallo_deutsch05 hallo_deutsch06 hallo_deutsch07