Partnerstwo na rzecz rozwoju oświaty

29 maja Mirosław Mantaj, Starosta Pilski podpisał umowę partnerstwa w sprawie realizacji projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju sieci centrów branżowych Wielkopolski”.

Partnerstwo_na_rzecz_rozwoju_oswiaty

Podpisanie tej umowy jest pierwszym krokiem do aplikowania o środki unijne nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 na rozwój systemu kształcenia ustawicznego. Partnerstwo zakłada składanie wniosków na więcej niż jeden projekt, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt dotyczy poprawy kształcenia oraz nowoczesnego wyposażenia centrów czy też ośrodków kształcenia ustawicznego i zawodowego na terenie całej Wielkopolski, zatem podpisanie umowy przez tak wielu partnerów zdecydowanie zwiększa szansę na jego realizację. Dzięki tak szerokiej formule możliwa jest dalsza współpraca tych ośrodków również po zakończeniu projektu. Cieszę się, że jednym z najważniejszych beneficjentów tego projektu będzie Powiat Pilski, a nawet można powiedzieć, że cały subregion – mówi Starosta Pilski, Mirosław Mantaj.

Partnerstwo ma na celu podniesienie jakości kształcenia poprzez wyłonienie wyspecjalizowanych branżowych Centrów Kształcenia Praktycznego, zgodnie z potrzebami rynku pracy w danym subregionie. Celem jest także utworzenie wysoko specjalistycznych branż przy istniejących centrach kształcenia praktycznego i ustawicznego, przy zachowaniu dotychczasowych form kształcenia. Program zakłada stworzenie systemu współpracy ze szkołami, pracodawcami oraz instytucjami otoczenia biznesu.

Jest to bardzo cenna inicjatywa, ponieważ w jej efekcie dobrze wyposażone, nowoczesne centra branżowe będą działać na rzecz całego subregionu, będą również ciekawą ofertą dla młodzieży z ościennych powiatów – stwierdził Starosta Pilski.

Stronami umowy zostali również: Miasto Poznań w imieniu którego umowę podpisał Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny. Miasto Poznań jest organem prowadzącym Poznańskiego Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej w Poznaniu. Miasto Konin, które prowadzi Centrum Kształcenia Praktycznego, reprezentowane było przez Prezydenta Miasta Konina Józefa Nowickiego. Miasto Leszno- reprezentowane przez Prezydenta Tomasza Malepszego, które prowadzi Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie. Miasto Kalisz z Prezydentem Januszem Pęcherzem, które jest organem prowadzącym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu. Powiat Gnieźnieński reprezentowany przez Starostę Dariusza Pilaka oraz Wicestarostę Roberta Andrzejewskiego, które na swoim terenie prowadzi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Jana Pawła II. Powiat Ostrowski – organ prowadzący Zespół Szkół Transportowo – Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp, reprezentowany był przez Starostę Ostrowskiego Pawła Rajskiego oraz Wicestarostę Tomasza Ławniczaka. Powiat Pilski jako organ prowadzący Powiatowe Centrum Edukacji w Pile w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Pile reprezentowany przez Mirosława Mantaja Starostę Pilskiego oraz Kazimierza Sulimę Wicestarostę Pilskiego.

Liderem projektu partnerzy wybrali Miasto Poznań, który został odpowiedzialny za koordynację, zarządzanie i wdrożenie projektu.
Marta Wojnar