Pilskie Rondo 9. Zaodrzańskiego Pułku Piechoty zagrożone

rondo_zaodrzanskiego_zagrozone

Już nie tylko nazwa ulicy 14 lutego miałaby zostać zmieniona przez Wojewodę, dołączyło do niej rondo 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty. Aktualizacja dotycząca postępowania ws. ulicy 14 lutego oraz informacja na temat zmiany nazwy ronda.

14 lutego

Przypomnijmy Wojewoda Zarządzeniem zastępczym nadał ulicy 14 lutego nazwę Piotra Konieczki, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał, że Gminie Piła nie należy się tryb odwoławczy. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie 13 czerwca 2018 r. uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który wcześniej umorzył postępowanie w sprawie, ze skargi Gminy Piła.

Teraz zażalenie zostanie rozpatrzone przez WSA w Poznaniu. Sąd wyznaczył rozprawę na dzień 12 września 2018 r.

Rondo 9. Zaodrzańskiego Pułku Piechoty

16 sierpnia 2018 r. Gmina złożyła skargę na zarządzenie zastępcze Nr KN-I.4102.44.2018.5 Wojewody Wielkopolskiego z 17 lipca 2018 r. w sprawie nadania rondu 9. Zaodrzańskiego Pułku Piechoty położonemu w miejscowości Piła nazwy Teofila Drozdowskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 18 lipca 2018 r., poz. 5978).

Podejmując zarządzenie zastępcze Wojewoda Wielkopolski pominął zupełnie aspekt lokalny i personalny odnoszący się do działalności 9. Zaodrzańskiego Pułku Piechoty na ziemi pilskiej. Popełnił również błąd proceduralny opierając swoje ustalenia na nazewnictwie ulic w miejscowości Święciechowa (powiat leszczyński) i nie uwzględniając treści uchwały Rady Miasta Piły Nr XLIX/640/14 z 31 lipca 2014 r. w sprawie nadania nazwy rondu.

Nazwa odnosząca się do 9. Zaodrzańskiego Pułku Piechoty, nadana uchwałą Rady Miasta Piły Nr XLIX/640/14 z 31 lipca 2014 r., nie upamiętnia, nie symbolizuje, ani nie propaguje komunizmu (tym bardziej innego ustroju totalitarnego). Zgodnie z orzecznictwem sądowym nie symbolizują komunizmu osoby lub grupy osób, które pozostawały w różny sposób związane z tym systemem przez działania własne lub będąc wykorzystywane przez ówczesną władzę lecz nie są współcześnie rozpoznawalne – w powyższym kontekście – w kręgach społecznych szerszych niż znawcy historii (wyrok WSA w Gdańsku z 29 marca 2018 r., sygn. akt III SA/Gd 127/18).

9. Zaodrzański Pułk Piechoty został przeniesiony do Piły w 1949 r., gdzie stacjonował w zachowanych do dziś koszarach przy ulicy Kossaka. Oprócz realizacji programu szkolenia wojskowego uczestniczył wówczas aktywnie w podnoszeniu Piły ze zgliszcz wojennych. W 1957 r. rozkazem Ministra Obrony Narodowej 9. Pułk Piechoty rozformowano, część kadry i żołnierzy przeniesiono do rezerwy, pozostałych skierowano do innych jednostek i instytucji, w tym także do funkcjonującej od 1948 r. Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile oraz jednostek lotniczych.
W Pile do dziś mieszka grupa żołnierzy 9. Zaodrzańskiego Pułku Piechoty z różnych okresów jego działalności, w tym Honorowy Obywatel Miasta Piły pułkownik Franciszek Leszczyszyn  W 2011 r. na pilskim cmentarzu został pochowany pułkownik dyplomowany Bolesław Bryś – były dowódca jednostki oraz wieloletni zastępca Komendanta Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile.

To właśnie z uwagi na wyżej wymienione postacie oraz wkład 9. Zaodrzańskiego Pułku Piechoty w odbudowę miasta i tworzenie nowej społeczności, upamiętniono ww. jednostkę wojskową. Należy również wskazać, że nadanie ww. nazwy nastąpiło na wniosek Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, który widział potrzebę uhonorowania 9. Zaodrzańskiego Pułku Piechoty w obecnych realiach ustrojowych.

Miron Tadych
Kierownik Referatu Terenowo-Prawnego
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Urząd Miasta Piły