Pilskie szkoły z projektami unijnymi

3 stycznia w Starostwie Powiatowym w Pile odbyła się konferencja prasowa na temat projektów unijnych, które będą realizowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile i Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile.

– Najważniejszym elementem tych projektów jest możliwość otrzymania przyznanego nam dofinansowania. Jest to łącznie kwota wynosząca 1 346 535,98 zł . Składam dyrektorom podziękowania za aktywne zaangażowanie w proces pozyskiwania tych środków. Będę zawsze stawiał za wzór dyrektorów tych szkół jak powinno się działać. My dbamy o nasze szkoły.  Dbamy o miejsce do nauki dla naszych uczniów, dbamy o kadrę zawodową. To sprawia, że dzięki takim programom nasza oferta edukacyjna staje się bardziej atrakcyjna dla nowych, potencjalnych uczniów tych dwóch pilskich szkół. Te szkoły współpracowały przy tych projektach. Mam nadzieje, że pozostali dyrektorzy szkół z powiatu pilskiego będą brać z tych dyrektorów przykład – mówi Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski.

Pierwszy projekt pt.„ROZWIŃ SKRZYDŁA KARIERY” realizowany jest w ramach WRPO na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie w ramach Osi Priorytetowej: Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy).

Beneficjentami projektu są: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej i Zespół Szkół Gastronomicznych, na łączną kwotę dofinansowania 786 221,98 zł.

Podczas spotkania przekazano również informację na temat podpisanych umów na realizację Projektu Erasmus + przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej i Zespół Szkół Gastronomicznych na łączną kwotę dofinansowania 560 314,82 zł.

Z uzyskanego dofinansowania i możliwości uczestnictwa uczniów w tych projektach jest zadowolona Urszula Mrall, dyrektor ZSG w Pile oraz Piotr Halama dyrektor ZSP nr 2. Ich uczniowie są chętni do uczestnictwa w tych projektach, bo dzięki nim mogą uzyskać certyfikaty lub ważne zaświadczenia, które na pewno będzie przydatne w poszukiwaniu pracy w swoim wyuczonym zawodzie.

Opis Projektów

1.    Projekt Erasmus +

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile

„Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość”- czterotygodniowe staże zagraniczne. Projekt realizowany na zasadach Erasmus + ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, którego beneficjentem jest FRSE (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji). Głównym celem projektu jest podwyższenie kompetencji zawodowych uczniów, doskonalenie komunikacji w języku obcym i podnoszenie atrakcyjności jego uczestników na rynku pracy. Uczestnikami projektu będą uczniowie klas technikum w zawodzie technik logistyk. Projekt obejmie 32 uczniów wyłonionych w procesie rekrutacji wewnętrznej. Staże odbędą się w przedsiębiorstwach logistycznych w Bolonii we Włoszech. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy w ramach przygotowań odbędą zajęcia językowe (język angielski – 25 godz. i język włoski – 25 godz.), przygotowanie kulturowe – 6 godz., przygotowanie pedagogiczne – 5 godz. oraz warsztaty z pisania CV – 2 godziny.

Kwota dofinansowania do projektu wynosi 86 900 euro co stanowi równowartość 368 073,64 złotych.

Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile

Erasmus + realizowany w ramach projektu  ,,Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego’’ Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Akcja – Mobilność edukacyjna.

Typ akcji – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego 2014-2020 realizowanego w trybie pozakonkursowym, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Tytuł projektu ,,Fachowy praktyk i praktyczny fachowiec w gastronomii’’

Przyznane dofinansowanie: 192 241,18 zł.

Dotyczy wymiany pomiędzy szkołą, a FEPAMIC Cordoba Hiszpania, która jest organizacją pozarządową non-profit oferującą usługi tj. pobyt w domach dziennego pobytu, żywienie i catering, fizjoterapię, poradnictwo zawodowe.

Celem programu jest wymiana i zdobycie doświadczenia z zakresu cateringu hiszpańskiego.

Planowany wyjazd: lipiec 2017

Liczba uczestników: 20 uczniów i 3 opiekunów

Udział w projekcie pozwoli na:

– zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy

– poszerzenie oferty praktyk

– nabycie przez uczniów umiejętności społecznych w zakresie komunikacji interpersonalnej

– nabycie umiejętności językowych

2.    Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny. Działania w ramach Osi Priorytetowej: Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. Projekt dla ZSP Nr 2 i ZSG w Pile składała Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI), natomiast szkoły są parterami projektu – „Rozwiń skrzydła kariery”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile

Projekt skierowany jest do uczniów zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie fryzjer i sprzedawca oraz uczniów technikum w zawodzie technik logistyk. Obejmie również nauczycieli kształcenia zawodowego, dla których zaplanowane zostały kursy i szkolenia. W ramach projektu zostaną zrealizowane płatne miesięczne staże zawodowe dla uczniów technikum u pracodawców z branży logistycznej. Zostaną również zorganizowane różnego rodzaju kursy i szkolenia:

•    kurs fryzjerski dla grupy 16 U/ 32h

•    kurs „Przedłużanie włosów” dla 16 U, 8h/U

•    kurs zintegrowanego HPZ z modułem SPEED i modułem Produkcji dla 24U/8h

•    kurs z oprogramowania Cartall Truck

•    kurs z obsługi programu Insert dla 12 U/12h

•    kurs z obsługi i programowania kasy fiskalnej dla 12 U/30h

•    kurs z obsługi klienta i technik sprzedaży dla 12U/36h

•    kursu operator wózków widłowych dla 24 osób.

W projekcie zaplanowano także wyposażenie pracowni dla kierunku kształcenia technik logistyk zgodne z katalogiem wyposażenia pracowni dla 190 zawodów KOWEZiU.

Kwota dofinansowania 250 300 zł.

Umowa nie została jeszcze podpisana.

Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile

Wartość projektu wynosi 535 921,98 zł.

Celem programu są:

– studia podyplomowe/kursy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

– zajęcia doskonalące kompetencje oraz umiejętności zawodowe uczniów z zakresu:
•    barmaństwa
•    sommeliera
•    baristy
•    carvingu
•    florystyki
•    savoir vivre
•    animatora czasu wolnego
•    rezydenta

– warsztaty na uczelniach wyższych dla uczniów

– staże zawodowe dla uczniów oraz nauczycieli u pracodawców/przedsiębiorców

– stypendia stażowe dla uczniów

– wyposażenie pracowni gastronomicznych.

Planowany termin rozpoczęcia: 19.12.2016 – 19.06.2018

Liczba uczestników: dla około 300 uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Sebastian Daukszewicz

pilskie_szkoly_z_projektami00

pilskie_szkoly_z_projektami05 pilskie_szkoly_z_projektami01 pilskie_szkoly_z_projektami02 pilskie_szkoly_z_projektami03 pilskie_szkoly_z_projektami04