Stanowcze „NIE” dla sprzedaży obiektów po szkole w Nieżychowie!

31 sierpnia 2013 r. rozwiązano Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mikołaja Kopernika w Wyrzysku oraz Zespół Szkół Techniczno – Rolniczych w Nieżychowie. 1 września 2013 r. utworzono Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku, w skład którego weszły w/w szkoły.  Jak się okazało mimo upływu lat społeczność Nieżychowa i gminy Białośliwie nadal żyje tym tematem.

20 stycznia br. w świetlicy wiejskiej w Nieżychowie odbyło się spotkanie organizacji rolniczych, przedstawicieli środowiska rolniczego, sadowniczego, nauczycieli oraz mieszkańców i sołtysów wsi Nieżychowo oraz sąsiadujących. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o zamiarach Zarządu Rady Powiatu w Pile, który głosami radnych podczas najbliższej sesji Rady Powiatu w Pile, chce zwiększenia planów dochodów majątkowych Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 2 500 000 zł w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości położonych w Nieżychowie, tj. obiektów po byłym Zespole Szkół Techniczno-Rolniczych w Nieżychowie.

Środki ze sprzedaży w kwocie 2, 5 miliona złotych proponuje się przeznaczyć na częściowe zabezpieczenie wkładu własnego powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P na odcinku Śmiłowo-Kaczory”, w związku ze złożonym wnioskiem do wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie 50% wartości zadania w ramach programu wieloletniego pn,, Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019‘’, wniosek został ujęty na ostatecznej liście rankingowej, wartości zadania kształtuje się na poziomie 5 999 901,71 zł.

Obecni na spotkaniu stanowczo są przeciwni sprzedaży obiektów i są za przywróceniem naboru na kierunki kształcenia zawodowego na poziomie technikum oraz szkoły branżowej. Ponadto dziwi ich fakt, że środki ze sprzedaży planuje się na drogi gminy Kaczory, a nie gminy Białośliwie, gdzie drogi też wymagają niezbędnych inwestycji, a Nieżychowo znajduje się na terenie gminy Białośliwie.

***

Poniżej treść pisma w tej sprawie do Rady Powiatu w Pile.  

Rada Sołecka
wsi Nieżychowo
Nieżychowo, dnia 2019-01-20

Rada Powiatu w Pile
Al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła

Informujemy, iż w dniu 20 stycznia br. w świetlicy wiejskiej w Nieżychowie, odbyło się spotkanie organizacji rolniczych, oraz przedstawicieli środowiska rolniczego i sadowniczego, nauczycieli oraz mieszkańców i sołtysów wsi Nieżychowo, oraz sąsiadujących.

Powodem w/w spotkania było zaniepokojenie wymienionych organizacji, sołectw i środowisk sytuacją związaną z uniemożliwieniem przez organ prowadzący kształcenia młodzieży w dawnym obiekcie Zespołu Szkół Techniczno-Rolniczych w Nieżychowie oraz zamiarem sprzedaży w/w obiektu.

Wszyscy obecni na spotkaniu działaniom prowadzonym od kilku lat, oraz sytuacji obecnej wspomnianej szkoły mówimy stanowcze NIE!

W związku z obecną sytuacją zgłaszamy następujące żądania:

1)    Wstrzymanie procedury sprzedaży obiektów w Nieżychowie,

2)    Przywrócenie naboru na kierunki kształcenia zawodowego na poziomie technikum oraz szkoły branżowej:

– technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
– rolnik-sadownik,
– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
– operator maszyn i pojazdów rolniczych,
– mechanik pojazdów i maszyn rolniczych,
– technik inżynierii środowiska i melioracji,
– i innych pokrewnych.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe:
– Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
– Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
– Prowadzenie produkcji rolniczej
– Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

3) Przywrócenie zajęć w kompleksie budynków w miejscowości Nieżychowo.

UZASADNIENIE

Domagamy się podjęcia natychmiastowych działań przez Radę Powiatu w celu zrealizowania naszych żądań. Jako przedstawiciele środowisk rolniczych zwracamy uwagę na potrzeby kształcenia młodzieży z okolicznych miejscowości w w/w kierunkach. Warsztaty szkolne w Nieżychowie są w pełni wyposażone i gotowe do realizowania wspomnianych kierunków kształcenia. Nadchodzący rok szkolny 2019/2020 jest szansą na wypełnienie murów tej szkoły oraz powrót do funkcjonowania sprzed dwóch-trzech lat.

Nie zgadzamy się na odsyłanie złożonych podań do innych szkół lub powiatów a także nakłanianie młodzieży do wybierania innych kierunków oferowanych przez CKZiU dla zwiększenia liczebności klas w innych kierunkach.

W latach funkcjonowania Zespołu Szkół Techniczno-Rolniczych w Nieżychowie, absolwenci tej szkoły uzyskiwali bardzo wysokie wyniki z egzaminów zawodowych w oparciu o dotychczasowe zaplecze zarówno w obiektach szkolnych i warsztatowych i nie ma żadnych przesłanek ku temu, aby sprzedawać dorobek kilku pokoleń oraz uniemożliwiać dalsze kształcenie przyszłych pokoleń w tym obiekcie.

Urządzenia, maszyny oraz wyposażenie w większości zakupione były z funduszy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dlatego też nie widzimy możliwości i zasadności sprzedaży w tej chwili przez Starostwo Powiatowe tych obiektów jako własnego majątku.

Tym samym w oparciu o informację podaną przez pana Eligiusza Komarowskiego Starostę Pilskiego w dniu 6 grudnia 2018 roku: „Kolejne miliony dla Powiatu Pilskiego z budżetu unijnego na doposażenie bazy oświatowej, szkolenie zawodowe uczniów szkół….” liczymy na okazanie dobrej woli dla przywrócenia do życia obiektów szkolnych w Nieżychowie.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele następujących związków zawodowych i organizacji rolniczych:

Andrzej Gryczka – Przewodniczący Powiatowego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Pile

Czesław Lewicz – Członek Powiatowego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Pile

Stanisław Piotrowski – Przewodniczący Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Białośliwiu

Ryszard Kwieciński – Przewodniczący Kółka Rolniczego w Tomaszewie, Sołtys wsi Tomaszewo

Aleksander Tadych – Zastępca Przewodniczącego NSZZ RI „Solidarność”

Józef Kołos – Przewodniczący Związków Zawodowych Samoobrona RP w powiecie pilskim

Sławomira Król – Przewodnicząca Związku Sadowników Oddział Pobórka Wielka

Piotr Maj – Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Pile

Kazimierz Wotzka – Prezes Stowarzyszenia Ochrony Ziemi i Sadów w Pobórce Wielkiej

Krystyna Brągiel – Radna Gminy Białośliwie, Sołtys wsi Nieżychowo

Renata Młodzik – Sołtys wsi Kosztowo


Wyżej wymienione organizacje, społeczeństwo Nieżychowa i gminy Białośliwie nie chcą odpuścić tego tematu i zamierzają uczestniczyć w komisjach Rady Powiatu i podczas najbliższej sesji Rady Powiatu w Pile, którą zaplanowano na 24 stycznia o godzinie 17.00 w MDK w Pile.

Sebastian Daukszewicz

stanowcze_nie

stanowcze_nie_02 stanowcze_nie_03 stanowcze_nie_04 stanowcze_nie_05 stanowcze_nie_06 stanowcze_nie_07 stanowcze_nie_08 stanowcze_nie_09 stanowcze_nie_10 stanowcze_nie_11 stanowcze_nie_12 stanowcze_nie_13 stanowcze_nie_14 stanowcze_nie_15 stanowcze_nie_16 stanowcze_nie_17