UMWW. Kolejne konkursy dla przedsiębiorczych

kolejne_konkursy

50 000 zł dla organizacji pozarządowych

Zarząd województwa ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w którym do rozdysponowania jest kwota 50 000 złotych.

W konkursie zostaną wybrane zadania publiczne, zmierzające do wzmocnienia pozycji województwa wielkopolskiego w obszarze ochrony środowiska, mające na celu upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej oraz propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska, a także promowanie postaw ekologicznych przyczyniających się do ochrony środowiska na terenie województwa wielkopolskiego. Zadanie konkursowe polegać będzie na przeprowadzeniu kampanii informacyjno – edukacyjnej na terenie województwa wielkopolskiego.

– Chodzi o przygotowanie edukacyjnych spotów, audycji promujących dbałość o środowisko i podejmowanie działań mających na celu poprawę jego stanu oraz rozpowszechnienie ich w lokalnych mediach na terenie województwa wielkopolskiego i/lub Internecie. Drugi rodzaj zadania to opracowanie, wydruk i dystrybucja publikacji, w formie komiksu lub ilustrowanego opowiadania, propagujących konkretne zachowania na rzecz ochrony środowiska skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i/lub szkolnym – mówi Jacek Bogusławski, członek zarządu województwa wielkopolskiego.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora wniosków Witkac.pl, w terminie do 19 marca 2021 r. Niemożliwe jest składanie ofert wspólnych. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego zadania zleconego w ramach konkursu wynosi 25 tys. zł.

Więcej szczegółów na stronie www.jacekboguslawski.pl – zakładka konkursy UMWW/aktualne nabory wniosków.

950 000 na pomoc społeczną

Konkurs dla organizacji pozarządowych Zarząd województwa wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych województwa wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2021 roku.

W bieżącym roku, zgodnie z programem współpracy samorządu województwa wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe mają możliwość ubiegania się o dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Zarząd województwa ogłosił otwarty konkurs ofert, który umożliwi wyłonienie innowacyjnych, modelowych lub systemowych projektów organizacji pozarządowych, których realizacja przyczyni się do rozwiązywania problemów rodzin, osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, migrantów oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Wielkopolsce.

– Do wykorzystania w bieżącym roku jest pula środków w wysokości 950 000 złotych, a konkurs przewiduje realizację zadań w kilku obszarach. Na pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób przeznaczyliśmy 180 000 złotych. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej to kwota 150 tys. zł, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych to 420 tys. zł, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, tu przewidziana kwota to 170 tys. zł, i wreszcie działalność na rzecz integracji cudzoziemców – 30 tysięcy – mówi Jacek Bogusławski, członek zarządu województwa wielkopolskiego.

Nabór ofert odbywa się za pomocą generatora ofert www.witkac.pl. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora w terminie do 12 marca 2021 r. do godz. 23:59. Wygenerowaną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań) lub złożyć przez platformę ePUAP do ROPS-u w Poznaniu, w terminie do 16 marca 2021 roku do godziny 15:30.

Więcej szczegółów na stronie: www.jacekboguslawski.pl – zakładka konkursy UMWW/aktualne nabory wniosków.

red