W obecności Komendanta Głównego Policji

Organizacja kursu specjalistycznego dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności dochodzeniowo-śledcze (DŚ I/14), którego zakończenie nastąpiło 1 września 2014 roku w obecności Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Marka Działoszyńskiego, jest konsekwencją opracowanego przez zespół, powołany  decyzją nr 103 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 marca 2014 r., programu nauczania. Realizację doskonalenia zawodowego w tym zakresie powierzono Szkole Policji w Pile. Kurs został zainaugurowany 9 czerwca br., a uczestniczyło w nim 100 funkcjonariuszy ze wszystkich garnizonów Policji.

6 czerwca 2014 r. policjanci służby kryminalnej doskonalenie zawodowe odbywali w ramach kursu specjalistycznego dla policjantów służby kryminalnej w zakresie wykonywania wybranych czynności operacyjno – rozpoznawczych i dochodzeniowo – śledczych (tzw. kursu OD). Uczestnicy tych kursów oraz kadra nauczająca postulowali potrzebę odrębnego szkolenia policjantów realizujących czynności dochodzeniowo – śledcze i policjantów realizujących czynności operacyjno – rozpoznawcze. Aktualnie przyjęte rozwiązanie jest wyjściem naprzeciw tym oczekiwaniom. Kurs, którego uczestnicy przystąpili dziś do egzaminu końcowego, jest pierwszą edycją takiego doskonalenia. Program doskonalenia zawodowego uwzględnia zmiany regulacji prawnych z zakresu prawa karnego materialnego, procesu karnego, pracy operacyjnej, postulaty doktryny i orzecznictwa.

Program kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących czynności dochodzeniowo – śledcze przygotowuje absolwenta do realizacji zadań w zakresie: prowadzenia postępowania przygotowawczego, trafnego określania kwalifikacji prawnej zdarzeń przestępczych, umiejętnego uzasadniania decyzji procesowych, stosowania wybranych, najprostszych metod i form pracy operacyjnej, realizacji procesu wykrywczego. Łączny czas trwania kursu wynosi 60 dni szkoleniowych. Na kurs specjalistyczny kierowani są policjanci, którzy prowadzą postępowania przygotowawcze, a ich wiedza i umiejętności wymagają uzupełnienia lub przewidywani są do wykonywania zadań związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych.

Słuchacze kursu specjalistycznego DŚ I/14 uczestniczyli w ponadprogramowym, obowiązkowym doskonaleniu zawodowym z zakresu zmian w procedurze karnej, wprowadzonych ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Doskonalenie prowadziła dr Małgorzata Żbikowska – pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Takim doskonaleniem zawodowym objęci będą wszyscy uczestnicy długotrwałych kursów specjalistycznych (prowadzący postępowania przygotowawcze, wykonujący czynności dochodzeniowo – śledcze, zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej), czyli w 2014 r. ok. 1000 osób. Aktualnie w zakresie zmian w k.p.k. przeszkolonych zostało ok. 220 uczestników szkoleń.

Za uzyskanie najlepszych wyników w nauce, Komendant Główny Policji wyróżnił nagrodą rzeczową troje uczestników wspomnianego kursu: mł. asp. Julitę Kobylecką, mł. asp. Mariusza Kunowskiego i sierż. sztab. Ewelinę Mazurczak.

Marzena Brzozowska

w_obecnosci_komendanta10

w_obecnosci_komendanta22 w_obecnosci_komendanta11 w_obecnosci_komendanta12 w_obecnosci_komendanta13 w_obecnosci_komendanta14 w_obecnosci_komendanta15 w_obecnosci_komendanta16 w_obecnosci_komendanta17 w_obecnosci_komendanta18 w_obecnosci_komendanta19 w_obecnosci_komendanta20 w_obecnosci_komendanta21