Wyprawka szkolna 2016 | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Wyprawka szkolna 2016

  Wyprawka_szkolna_2016

  Wyprawka szkolna to pomoc w formie dofinansowania która dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Pomocą zostaną objęci uczniowie:

  1. słabowidzący,

  2. niesłyszący,

  3. słabosłyszący,

  4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

  5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

  6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

  7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

  8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

  - posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156),zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy uczniów dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III-VI ogólnokształcące szkoły muzycznej II stopnia, klas III-VI ogólnokształcące szkoły sztuk pięknych, klas III i VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

  Dofinansowanie z programu będzie obejmować również zakup materiałów edukacyjnych w przypadku uczniów z:

  1. niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

  2. niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

  uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

  •    klas I-III – w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy,

  •    klasy VI szkoły podstawowej

  •    klasy III gimnazjum,

  •    szkoły ponadgimnazjalnej.

  J.O.