Działki przy ul. Świerkowej przygotowywane do sprzedaży

dzialki_przy_swierkowej

Powiat Pilski przygotowuje działki przy ul. Świerkowej w Pile do sprzedaży. Uruchomienie procedury możliwe było dzięki uchwaleniu przez Radę Miasta Piły zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Bydgoskiej i Świerkowej dla działek stanowiących własność Powiatu Pilskiego.

Nieruchomość stanowiąca własność powiatu (bo byłej szkole podstawowej i budynku kotłowni) zajmuje łączną powierzchnię 0,8728 ha. Próby sprzedaży tego terenu, zgodnie z celem określonym wcześniej w planie zagospodarowania przestrzennego – usługowym – nie przyniosły rezultatów i Powiat wystąpił do Prezydenta Miasta Piły o zamianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przeznaczenie tego terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Rada Miasta Piły podjęła stosowną uchwałę 27 października 2015r., co umożliwiło podjęcie czynności w zakresie przygotowania nieruchomości do zbycia, w tym dokonanie podziału geodezyjnego nieruchomości na działki mieszkaniowe z wewnętrznym układem komunikacyjnym – z drogą wewnętrzną z dostępem do ul. Świerkowej oraz przedłużoną do ul. Bydgoskiej drogą pieszo-rowerową.

Na zlecenie Zarządu Powiatu w Pile, uprawniony geodeta sporządził wstępny projekt podziału nieruchomości, zgodnie z wytycznymi obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bydgoskiej i Świerkowej, w ramach którego zaprojektowano wydzielenie 11 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o powierzchni od 535 m2 do 879 m2 oraz działkę pod drogę wewnętrzną o powierzchni 724 m2.

Zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego zaopiniować musi w formie postanowienia Prezydent Miasta Piły. Po otrzymaniu pozytywnej opinii, geodeta sporządzi projekt podziału, który podlega zatwierdzeniu na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Piły.
Po uprawomocnieniu się decyzji geodeta będzie mógł podjąć czynności związane z wyznaczeniem na gruncie nowych punktów granicznych i sporządzeniem dokumentów do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Sprzedaż działek przy ul. Świerkowej może nastąpić po przeprowadzeniu kolejnych czynności wynikających z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami m.in. podjęciu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, sporządzeniu wyceny nieruchomości, podjęciu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości i publikacji wykazu działek wraz z określeniem warunków zbycia nieruchomości, podjęciu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia przetargów.

Przewidywany termin przetargów na sprzedaż ww. działek – sierpień 2016 r.

Agnieszka Matusiak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *