II Rajd Graniczny Nordic Walking – Jeziorki 24 września. Zapraszamy!

rajd_graniczny_nordic_walking

Na ziemi kaczorskiej działania wojenne rozpoczęły się około godziny 00:30 w dniu 1 września 1939 roku, w rejonie Komisariatu SG w Kaczorach. Około godziny 01:10 grupa niemieckich dywersantów rozpoczęła ostrzeliwanie wsi Jeziorki, a zwłaszcza usytuowanego bezpośrednio przy granicy polsko-niemieckiej budynku Urzędu Celnego. Bronili go żołnierze Posterunku SG z Jeziorek wraz z żołnierzami plutonu wzmocnienia SG. Wobec przewagi liczebnej wroga i możliwości otoczenia, żołnierze SG wycofali się w kierunku wsi. Na posterunku do końca pozostał kpr. Konieczka ostrzeliwując nacierających od strony Piły dywersantów. Swoje poświęcenie przypłacił życiem. Był z pewnością jednym z pierwszych żołnierzy, którzy zginęli w obronie ojczyzny w tej wojnie. Prawie w tym samym czasie rozpoczęły się potyczki w okolicznych wsiach: Brodna, Zelgniewo, Kaczory i Dziembowo. Dla upamiętnienia tamtych dni i bohaterskiej postawy żołnierzy Straży Granicznej i plutonów wzmocnienia oraz ludności cywilnej poświęcamy ten Rajd.

Miejsce: Jeziorki

Data Rajdu: 24 września 2016 rok. WDK Jeziorki Start i Meta.

Start: godzina 10:00. Meta około godziny 12:30 – 13:00

Uczestnicy: Dzieci starsze ze szkół z terenu gminy Kaczory oraz z Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie, Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Piły, mieszkańcy i sympatycy wsi Jeziorki. Liczba uczestników: do 300 osób.

Organizator: Rada Sołecka w Jeziorkach, Koło Gospodyń Wiejskich w Jeziorkach oraz amatorska grupa rekreacyjno – sportowa „Jeziorki – Aktywna Wieś” przy wsparciu Urzędu Gminy Kaczory.

Trasa:

10:00 Wymarsz z Jeziorek, delegacje Szkół składają wiązanki kwiatów pod pomnikiem kpr. Konieczki. Następnie idziemy szlakiem niebieskim, który łączy się ze szlakiem czerwonym skręca, w prawo. Po drodze mijamy umocnienia (schrony typu „Heinrich” i „Ringstand 58c” znajdujące się na ówczesnej granicy polsko – niemieckiej. Idąc dalej wzdłuż jeziora Bagiennego, dochodzimy do przesmyku między jeziorem Bagiennym, a Jeleniowym. Po krótkiej przerwie kierujemy się do Jeziorek. W przerwie krótka prelekcja na temat mijanych umocnień.

Po dotarciu do Jeziorek ciepły posiłek, napoje – obiekt WDK cykl imprez tematycznych i konkursów.

•    Pogadanka Romana Chwaliszewskiego na temat roli Straży Granicznej w pierwszych godzinach wojny w dniu 1 września 1939 roku na terenie obecnego powiatu pilskiego.

•    Konkurs wiedzy o wrześniu 1939 roku z uwzględnieniem roli żołnierzy Straży Granicznej w obronie granicy państwowej. Występują trzyosobowe drużyny poszczególnych szkół. Przy współpracy z Romanem Chwaliszewskim.

•    Drużynowe zawody strzeleckie z wiatrówki. Szkoły wystawiają trzyosobowe drużyny.

•    Stanowisko z operatorem radiostacji krótkofalarskiej z Pilskiego Klubu Krótkofalarskiego, poznanie jak działa, i nawiązywanie łączności z innymi krótkofalowcami w Polsce. Promowanie tą drogą naszego Rajdu Granicznego i historii gminy Kaczory.

•    Stoisko kryminalistyczne Szkoły Policji w Pile. Możliwość zapoznania uczestników Rajdu z osiągnięciami najnowszej techniki kryminalistycznej.

•    Pokaz tresury psa policyjnego.

•    Podsumowanie konkursu kronik szkolnych poświęconych pierwszym dniom wojny na terenie gminy Kaczory.

•    Konkurs przyrodniczy –  Nadleśnictwo Zdrojowa Góra.

15:00 – 16:00 Podsumowanie Rajdu. Wyjazd autobusów w kierunku Śmiłowa, Rzadkowa i Kaczor z dziećmi wraz z opiekunami.

REGULAMIN

WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA:

Udział w Rajdzie Granicznym Nordic Walking jest bezpłatny.

W trakcie trwania Rajdu wśród uczestników organizatorzy będą prowadzić zbiórkę karmy dla zwierząt, która przekazana zostanie do schroniska zwierząt w Młotkowie.

W rajdzie uczestniczą cztery 30-osobowe grupy uczniów klas starszych ze szkół w Kaczorach (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum), Śmiłowie i Dziembowie oraz nauczyciele – opiekunowie, a ponadto dwie 10-osobowe grupy dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie, 21 osobowa grupa z Domu Pomocy Sołecznej w Rzadkowie i Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile oraz mieszkańcy wsi Jeziorki stanowiący ósmą grupę. Udział w rajdzie uczniów i podopiecznych regulują przepisy MEN:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej.

Poniższe informacje dotyczą również pozostałych uczestników rajdu.

W rajdzie Nordic Walking prawo startu mają osoby, które w roku 2016 ukończą 18 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w rajdzie pod opieką opiekuna prawnego. Wpisując się na listę startową w dniu rajdu, uczestnicy jednocześnie oświadczają, że są zdolni do udziału w rajdzie, a osoby nieletnie złożą w biurze rajdu dodatkowo zgodę opiekuna (gotowe formularze będą dostępne na miejscu).

1.    Wszyscy uczestnicy muszą być zweryfikowani w biurze rajdu. Warunkiem dopuszczenia do udziału będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w rajdzie na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

2.    Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. Złożenie podpisu na liście rejestracyjnej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w rajdzie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w rajdzie, wyłącznie na własną odpowiedzialność i nie będzie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych.

3.    Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii uczestników.

4.    Weryfikacja uczestników odbędzie się w biurze rajdu w dniu 24 września 2016 roku w godzinach 09.00-10.00 w WDK Jeziorki.

5.    Na mecie każdy uczestnik otrzymuje: pamiątkowy medal, wodę oraz posiłek regeneracyjny.

6.    Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia do udziału w rajdzie przyjmowane są do dnia 15 września 2016 roku (dotyczy uczestników indywidualnych) – e-mail: m.kackowski@wp.pl, telefonicznie pod nr 606 659 175 (Marek Kąckowski). Ilość miejsc ograniczona: 300 uczestników i gości.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, rok urodzenia, miejscowość zamieszkania.

BIURO ZAWODÓW

1.    Biuro rajdu mieści się w Wiejskim Domu Kultury w Jeziorkach.
2.    Biuro jest czynne w dniu rajdu 24 września 2016 roku w godzinach 09:00-10:00.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania oraz filmowania każdego z uczestników rajdu w celu promocji i reklamy tego wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania zdjęć, materiałów filmowych przedstawiających uczestników w celach promocyjnych.

2.    Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

3.    Wszystkich uczestników obowiązują zasady Fair Play.

4.    Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora rajdu.

5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce w trakcie imprezy.

6.    Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie.

Organizator

red

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *