Mandat Terytorialny dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji podpisany!

15 lutego 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Marszałek Marek Woźniak wraz z prezydentem Piły Piotrem Głowskim oraz wójtami i burmistrzami Kaczor, Krajenki, Szydłowa, Trzcianki, Ujścia i Wysokiej oficjalnie podpisali Mandat Terytorialny dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (P OSI).

Mandat terytorialny jest narzędziem służącym realizacji „w terenie” interwencji przewidzianej przez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), skierowanej do ośrodków subregionalnych oraz ich obszarów funkcjonalnych. „OSI to nasz autorski pomysł i bez wątpienia nowatorski sposób zagospodarowania w ramy WRPO 2014+  polityki miejskiej” – podkreślił Marszałek Marek Woźniak i zaznaczył, że „podpisywany dzisiaj dokument gwarantuje środki na realizację ujętych w nim projektów pod warunkiem, że będą one pomyślnie przeprowadzone”. Marszałek podkreślił także wagę dobrej współpracy jako klucza do wypracowania dokumentu, który traktuje jako specjalny bonus, bowiem dostępna jest jeszcze pula środków WRPO 2014+, o które subregion pilski może się starać zarówno w trybie konkursowym, jak i pozakonkursowym.

Liderem Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji jest miasto Piła. Przewidziana na mocy Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego pula środków na realizację Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego OSI wynosi 27 044 252 euro, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota prawie 24 mln euro, a z Europejskiego Funduszu Społecznego ponad 3 mln euro. „To projekt większy niż wszystkie projekty, które udało się nam zrealizować w minionej perspektywie. Znalazły się w nim inwestycje w polepszenie komunikacji pomiędzy miastami i budowa siatki połączeń, wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, ograniczenie ruchu w centrach miast, a także rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz tzw. projekty miękkie np. zwiększenie dostępu do zatrudnienia czy zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży” – powiedział prezydent Piły Piotr Głowski.

Utworzenie Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) dla ośrodków subregionalnych Wielkopolski jest podkreśleniem znaczenia i roli tych obszarów w strukturze przestrzennej województwa. Według przyjętych norm, miasta subregionalne, dla których wyznacza się obszary funkcjonalne, to ośrodki o liczbie ludności pomiędzy 50 a 100 tys. mieszkańców, pełniące ważne funkcje gospodarcze i społeczne. W przypadku Wielkopolski, ze względu na historię podziałów administracyjnych, są to byłe miasta wojewódzkie: Konin, Leszno, Piła i dodatkowo Gniezno, które zostało zakwalifikowane ze względu na potencjał społeczny i gospodarczy, a także uwarunkowania historyczne.

W północnej Wielkopolsce mechanizmem objęte zostały: Miasto Piła (lider OSI), Gmina Kaczory, Gmina Krajenka, Gmina Szydłowo, Gmina Trzcianka, Gmina Ujście oraz Gmina Wysoka.

W ramach Pilskiego OSI wsparcie zostanie udzielone w następujących obszarach:

• Europejski Fundusz Społeczny:

– Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi – 169 878,05 euro;

– Działanie 7.1. Aktywna integracja – 1 190 518,29 euro;

– Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne – 1 052 439,76 euro;

– Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej – 643 163,90 euro.

• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:

– Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym – 3 515 045 euro;

– Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska – 10 946 054 euro;

– Działanie 4.1. Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych – 867 439 euro;

– Działanie 4.3. Gospodarka wodno – ściekowa – 390 315 euro;

– Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego – 439 024 euro;

– Działanie 9.2. Rewitalizacja obszarów problemowych – 6 431 838 euro;

– Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej – 1 398 537 euro.

Najwięcej środków zostanie przeznaczonych na działania związane z rewitalizacją obszarów problemowych, działaniami na rzecz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości transportu publicznego oraz termomodernizacją budynków użyteczności publicznej.

Anna Parzyńska – Paschke
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Biuro Prasowe

mandat_terytorialny00

mandat_terytorialny03 mandat_terytorialny01 mandat_terytorialny02

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *