Pilskie lotnisko oddane na rzecz Skarbu Państwa

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Pile radni stosunkiem głosów 17 za, 7 przeciw (Klub Platformy Obywatelskiej) podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się własności nieruchomości Powiatu Pilskiego, wchodzących w skład byłego lotniska wojskowego w Pile, przekazanych umowami darowizny z 27 listopada 2009 r. oraz 22 stycznia 2014 r. Zrzeczenie się własności darowanych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa nie spowoduje wygaśnięcia umów cywilnoprawnych (najmu, dzierżaw, użyczenia) dotyczących udostępnienia nieruchomości osobom trzecim.

– Na dzień dzisiejszy Powiat Pilski nie ma formuły prawnej na tworzenie spółek zarządzających lotniskiem. Według jednego z wariantów koncepcja zakładała wydanie minimum 25 milionów zł na uruchomienie lądowiska. Aby to lądowisko funkcjonowało przez cały rok jest niezbędne wyasygnowanie półtora miliona zł. Powiat Pilski ma wiele innych wyzwań, które podnoszą prestiż i rangę powiatu pilskiego, a nie wydawanie milinów z pieniędzy podatników, mieszkańców na ten cel. Ta decyzja powiatu pilskiego nie zamyka w żaden sposób drogi do dalszego funkcjonowania lotniska pod nazwą Lotnisko Piła. Nie zabiera możliwości ubiegania się innym samorządom o to mienie. Może to być np. miasto Piła lub w przyszłości ponownego ubiegania się przez powiat, kiedy okoliczności prawne i finansowe będą bardziej korzystne. Na dzień dzisiejszy jest to uniknięcie corocznych kosztów w kwocie 700 tys. zł. Żaden populizm i żadne gorące hasła tego nie zmienią – mówi Franciszek Tamas, starosta pilski.

Swojego oburzenia i krytyki tej decyzji większości radnych nie ukrywali radni Platformy Obywatelskiej.

– Lotnisko miało właściciela, którym był Powiat, który razem z Miastem angażował może nie wielkie pieniądze, ale jednak środki na jego rozwój, utrzymanie, na jego zabezpieczenie. Taka decyzja może spowodować to, że Agencja Mienia Wojskowego, bo jej zwracamy a nie wojewodzie, może za moment zdecydować co z tym lotniskiem zrobić. Dziś trudno określić czy za 5, 10 lat będzie jeszcze lotnisko, czy nie zostanie sprzedane w komercyjny sposób. Nie ma pewności na dzień dzisiejszy czy to lotnisko będzie. Dzięki dzisiejszej decyzji cały region może stracić taki atut, jakim było lotnisko – mówi Marian Martenka z PO.

Przypomnijmy: Powiat Pilski w celu założenia i rozpoczęcia działalności lotniska użytku publicznego nabył umową darowizny w dniu 27 listopada 2009 roku od Skarbu Państwa nieruchomości o ogólnej powierzchni 179,2291 ha w celu modernizacji i rozbudowy lotniska cywilnego użytku publicznego. Grunty te stanowią centralną część obszaru, jaki zajmowało byłe lotnisko wojskowe. Decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 stycznia 2012 roku, lądowisko Piła wpisane zostało do ewidencji lądowisk pod nr 101, jako lądowisko przystosowane do startów i lądowań statków powietrznych w dzień i w nocy z drogą startową o nawierzchni sztucznej o dopuszczalnej masie startowej MTOM do 5700 kg. W celu rozbudowy lotniska cywilnego użytku publicznego w Pile, w dniu 22 stycznia 2014 roku umową darowizny Wojewoda Wielkopolski darował na rzecz Powiatu Pilskiego dodatkowe nieruchomości, które powiększyły teren lotniska o kolejne 114,795 ha nieruchomości, zabudowanych w większości przez dawne wojskowe schronohangary. Część zabudowań na tych gruntach jest obecnie dzierżawiona podmiotom zewnętrznym – jest to kontynuacja umów dzierżawy zawartych wcześniej przez Agencję Mienia Wojskowego. Nabycie kolejnych nieruchomości przyległych do przekazanego terenu lotniska umożliwiało powiększenie obszaru strefy lotniskowej w celu zwiększenia potencjału ekonomicznego przyszłego zarządcy lotniska.

Zarząd Powiatu podejmował działania mające na celu zwiększenie zabezpieczenia mienia i kontroli sposobu jego wykorzystywania, w ramach których m.in. obszar ten został oznakowany i zamknięte zostały wjazdy na teren lotniskowy dla osób nieuprawnionych. W 2010 roku wykonano remont dachu i instalacji odgromowej na budynku tzw. „domku pilota” usytuowanym na działce ewidencyjnej nr 170. W maju 2011 roku, w związku z koniecznością likwidacji stacji transformatorowej zasilającej lotnisko w Pile, zakończono realizację budowy nowego przyłącza energetycznego do ww. budynku. W miesiącu marcu 2012 roku podjęto działania mające na celu zinwentaryzowanie systemów odwadniających terenu byłego lotniska oraz opracowanie zakresu prac niezbędnych do przywrócenia funkcjonalności systemów odwadniających wraz z kosztorysem tych prac. Kolejnym zadaniem, zrealizowanym wspólnie z Gminą Piła, było oświetlenie płyty postojowej oraz częściowego ogrodzenia terenu lotniska. Oświetlenie płyty postojowej obejmowało wykonanie przyłącza energetycznego do istniejących 14 sztuk stalowych słupów oświetleniowych wraz z remontem i montażem 26 opraw oświetleniowych. Wykonano ogrodzenie terenu lotniska od strony ul. Koszalińskiej o długości 368 mb. wraz z dwoma bramami. Zarząd Powiatu w Pile zrealizował także zadanie pod nazwą: „Podłączenie domku pilota wraz z istniejącą instalacją wodną do sieci Miejskich Wodociągów i Kanalizacji wraz z budową studni wodomierzowej”. W latach 2009-2014 wydatkowano kwotę 1.318.180 zł związaną z przejęciem i gospodarowaniem nabytymi na rzecz Powiatu Pilskiego nieruchomościami, w tym 783.115,55 zł były to środki własne, a 435.064,45 zł środki zewnętrzne.

Dużym obciążeniem dla budżetu powiatu w 2015 roku były planowane wydatki w kwocie 535.500 zł na zabezpieczenie i utrzymanie ww. nieruchomości, w tym podatek od nieruchomości 416.600 zł, który Powiat będzie ponosić w kolejnych latach. Konieczne byłoby także zabezpieczenie w 2015 roku środków w wysokości ok. 200.000 zł na kontynuację prac rekultywacyjno-monitoringowych na terenie bazy MPS. Natomiast planowane dochody z tytułu dzierżawy niektórych obiektów na lotnisku w 2015 roku to kwota 90.300 zł, po odprowadzeniu 30% dochodu na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych.

(SE)
Fot. S. Daukszewicz, M.M. i Robert Judycki

pilskie_lotniskoi01

pilskie_lotniskoi02 pilskie_lotniskoi03 pilskie_lotniskoi04 pilskie_lotniskoi05 pilskie_lotniskoi06 pilskie_lotniskoi07 pilskie_lotniskoi08

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *