Uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny

Pogoda jeszcze wakacyjna, ale nie ma odwrotu. 1 września br. we wszystkich szkołach zabrzmiał pierwszy dzwonek rozpoczynający nowy rok szkolny 2016/2017. Czas, który dla uczniów i nauczycieli będzie czasem nowych wyzwań, sukcesów i ciężkiej pracy.

W szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Piła, naukę rozpoczęło 4 161 uczniów w tym 996 gimnazjalistów, a w szkołach Powiatu Pilskiego będzie uczyć się 4 017 osób w 151 oddziałach. Miejska inauguracja nowego roku szkolnego odbyła się w Regionalnym Centrum Kultury, a przygotowana była przez Zespół Szkół nr 2 w Pile, natomiast powiatowa odbyła się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile.

Podczas miejskiej uroczystości nauczyciele mianowani: Agnieszka Wargin (SP2), Anna Krutel (ZS3), Hanna Podemska (ZS3), Dorota Żołędziewska (ZS3), Emilia Kamińska (SP1), Piotr Bania (SP12), Miłosz Malczewski (ZS3), Karol Skiba (G4), Marcin Groć (G4), Anna Stróżyńska (G5), Anna Preihs (G5), Marta Trzebiatowska (SP2), Ewelina Dziubek (PP6), Joanna Góra (PP8), Kinga Burzyńska (PP13), Monika Skowrońska (SP2), Bożena Pająk (SP2), Marta Łożyńska (SP7), Jagna Wysokińska (ZS3) – złożyli uroczyste ślubowanie i otrzymali gratulacje.

Dane statystyczne

Gmina Piła

Przedszkola publiczne – 2049 wychowanków, około 230 nauczycieli

Szkoły podstawowe publiczne – 4161 uczniów (w klasach I – 362, w tym 148 6-latków) – w zeszłym roku w klasie I było ponad 1000 uczniów

Gimnazjum – 1996 uczniów (w klasie I 710 uczniów) – liczba podobna jak w poprzednim roku

Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjum (razem ok. 900 osób)

Powiat Pilski

Ogólnie w szkołach Powiatu Pilskiego w roku szkolnym 2016/2017 będzie uczyć się 4 017 osób w 151 oddziałach

Rozkład uczniów w poszczególnych szkołach wygląda następująco:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. H. Cegielskiego w Pile – 601 uczniów (21 oddziałów),

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. KEN w Pile –  489 uczniów (18 oddziałów),

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile – 404 uczniów (15 oddziałów),

Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile – 382 uczniów (14 oddziałów),

Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile – 487 uczniów (20 oddziałów),

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku – 349 uczniów (14 oddziałów),

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy – 78 uczniów (5 oddziałów),

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej – Curie w Pile –  511 uczniów (18 oddziałów),

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile – 61 uczniów (3 oddziały),

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. S. Staszica w Pile – 655 uczniów (23 oddziały).

Z placówek Powiatu Pilskiego korzysta i uczy się ok. 3 200 osób.

Rozkład wychowanków w poszczególnych placówkach Powiatu Pilskiego:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej w Pile – 151 wychowanków (24 oddziały),

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy – 60 wychowanków (5 oddziałów),
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Specjalnych w Rzadkowie –  22 wychowanków (5 oddziałów),

Młodzieżowy Dom Kultury w Pile – 450 wychowanków,
Specjalna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy – 9 wychowanków (2 oddziały),

Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Pile – ok. 2 500 osób.

Rekrutacja w roku szkolnym 2016/2017

Na ten rok szkolny ogółem przyjęto 1 233 uczniów do 44 oddziałów (analogicznie w roku szkolnym 2015/2016 przyjęto 1 156 uczniów do 41 oddziałów), z tego przyjęto do:

liceów ogólnokształcących 482 uczniów, co stanowi 39,09% ogółu uczniów,

techników 485 uczniów, co stanowi 39,34% ogółu uczniów,

zasadniczych szkół zawodowych 266 uczniów, co stanowi 21,57% ogółu uczniów.

Podsumowując do liceów będzie uczęszczać 39,09 % nowoprzyjętych uczniów, a do szkół zawodowych 60,91 %.

Awans zawodowy nauczycieli

Awans na kolejny stopień awansu zawodowego uzyskało łącznie 42 nauczycieli, w tym na nauczyciela:

kontraktowego – 12 osób

mianowanego – 6 osób

dyplomowanego – 24 osoby

Łączna kwota remontów przeprowadzonych w powiatowych szkołach i placówkach wyniosła ok. 700 000 zł.

Wśród najważniejszych zmian związanych z początkiem roku szkolnego 2016/2017 wymienić można m.in.:

Obowiązek szkolny

Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym objęte będą dzieci od 7. roku życia. Natomiast dziecko sześcioletnie ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Zatem do klasy pierwszej może pójść zarówno sześciolatek, jak i siedmiolatek. Dziecko 6-letnie na wniosek rodziców będzie przyjęte do klasy pierwszej pod warunkiem, że korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (w przypadku niekorzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego).

Dzieci urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Likwidacja sprawdzianu dla szóstoklasistów

Uczniowie klas VI nie będą musieli zdawać ogólnopolskiego egzaminu kończącego ich edukację na poziomie podstawowym. Sprawdzian dla szóstoklasistów zorganizowany w kwietniu 2016 r. był ostatnim. Zamiast sprawdzianu Centralna Komisja Egzaminacyjna będzie udostępniać szkołom narzędzia diagnostyczne, z których mogą one dobrowolnie korzystać. Pozwoli to szkołom dokonać wstępnej oceny poziomu wiadomości i umiejętności uczniów rozpoczynających III etap edukacyjny (gimnazjum).

Odwołanie od wyniku egzaminu maturalnego

Wprowadzamy możliwość odwołania od egzaminu maturalnego. Od roku 2017 osoby przystępujące do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą miały możliwość odwołania od decyzji okręgowej komisji egzaminacyjnej w sprawie pisemnych wyników egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Powstanie niezależne Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, które składać się będzie z doświadczonych egzaminatorów oraz ekspertów zajmujących się daną dziedziną nauki. Uczeń weryfikujący uzyskaną sumę punktów będzie miał gwarancję, że weryfikacji dokona osoba inna niż ta, która sprawdzała i oceniała jego pracę. Dajemy także możliwość sfotografowania pracy.

Nowa podstawa programowa

W związku z objęciem dzieci sześcioletnich obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym od 1 września 2016 r. będzie funkcjonowała nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Określono w niej wymagania, jakie powinno spełniać dziecko, m.in. z zakresu czytania i pisania, a także umiejętności matematycznych niezbędnych do podjęcia nauki w szkole.

Do szkoły tylko z dyplomem magistra

W nowym roku szkolnym zwiększają się wymogi kwalifikacyjne stawiane nauczycielom. Nauczyciele w zasadniczych szkołach zawodowych (uczący przedmiotów ogólnokształcących), placówkach wychowania pozaszkolnego, bursach i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, a także logopedzi i pedagodzy szkolni będą musieli legitymować się dyplomem magistra.

Zmiana rozporządzenia dotyczącego sklepików szkolnych

Od 1 września zgodnie z tzw. rozporządzeniem sklepikowym Ministerstwa Zdrowia do szkół wracają tzw. „drożdżówki”. Dotychczasowe obowiązujące przepisy zostały uproszczone i złagodzone. W rezultacie do szkół ma powrócić m.in. pieczywo półcukiernicze oraz cukiernicze, w tym także drożdżówki, które będą musiały spełniać określone kryteria zawartości cukru, tłuszczu i soli. W sklepikach będzie można także kupić kanapki przygotowane z różnego rodzaju pieczywa.

Ferie zimowe dla uczniów m.in. z Wielkopolski 30 stycznia – 12 lutego 2017 r.

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy wiele uśmiechu i zadowolenia z podejmowanych działań w nowym roku szkolnym 2016/2017.

Seastian Daukszewicz

uczniowie_rozpoczeli01

uczniowie_rozpoczeli02 uczniowie_rozpoczeli03 uczniowie_rozpoczeli04 uczniowie_rozpoczeli05 uczniowie_rozpoczeli06 uczniowie_rozpoczeli07 uczniowie_rozpoczeli08 uczniowie_rozpoczeli09 uczniowie_rozpoczeli10 uczniowie_rozpoczeli11 uczniowie_rozpoczeli12 uczniowie_rozpoczeli13 uczniowie_rozpoczeli14 uczniowie_rozpoczeli15 uczniowie_rozpoczeli16 uczniowie_rozpoczeli17 uczniowie_rozpoczeli18 uczniowie_rozpoczeli19 uczniowie_rozpoczeli20 uczniowie_rozpoczeli21 uczniowie_rozpoczeli22 uczniowie_rozpoczeli23 uczniowie_rozpoczeli24 uczniowie_rozpoczeli25 uczniowie_rozpoczeli26 uczniowie_rozpoczeli27 uczniowie_rozpoczeli28 uczniowie_rozpoczeli29 uczniowie_rozpoczeli30 uczniowie_rozpoczeli31 uczniowie_rozpoczeli32 uczniowie_rozpoczeli33 uczniowie_rozpoczeli34 uczniowie_rozpoczeli35 uczniowie_rozpoczeli36 uczniowie_rozpoczeli37 uczniowie_rozpoczeli38 uczniowie_rozpoczeli39

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *