Ćwiczenia ewakuacyjne w placówkach oświatowych | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Ćwiczenia ewakuacyjne w placówkach oświatowych

W miesiącu wrześniu i październiku 2019 roku przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży oraz Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczyli i uczestniczą w ćwiczeniach praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w placówkach oświatowych na terenie powiatu chodzieskiego.  

Przypomina się, że w czasie prowadzenia ewakuacji zabronione jest:

- dokonywanie jakichkolwiek czynności mogących wywołać panikę,

- przechodzenie w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji,

- zatrzymywanie się lub tamowanie ruchu w inny sposób.

Osoby ewakuowane muszą podporządkować się poleceniom ratowników to jest osobom prowadzącym ewakuację: strażakom, pracownikom służby zabezpieczenia obiektu.

Szczegółowe porady dotyczące ewakuacji ludzi i mienia można uzyskać na stronie internetowej komendy http://www.chodziez.psp.wlkp.pl/ zakładce „PORADY”.

Komenda Powiatowa PSP w Chodzieży przypomina, że zgodnie z §6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, (…) zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą m.in. zagadnienia dotyczące ewakuacji tj.: warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania; plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności m.in. warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych. Wymagania co do ewakuacji z obiektów zawarte zostały w rozdziale 4 rozporządzenia. Zgodnie z §15 z każdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia się odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrożonej lub objętej pożarem.

Opracowanie: mł. bryg. Leszek Naranowicz
Zdjęcia: archiwum JRG PSP w Chodzieży

cwiczenia_ewakuacyjne1_01

cwiczenia_ewakuacyjne1_05 cwiczenia_ewakuacyjne1_02 cwiczenia_ewakuacyjne1_03 cwiczenia_ewakuacyjne1_04