Ocena warunków higieniczno-sanitarnych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu pilskiego w 2019 roku | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Ocena warunków higieniczno-sanitarnych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu pilskiego w 2019 roku

  Na terenie powiatu pilskiego zarejestrowano łącznie 19 turnusów zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Wszyscy organizatorzy zgłosili wypoczynek do Kuratorium Oświaty, który zarejestrowano w elektronicznej bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej. Z wypoczynku zimowego skorzystało łącznie 1342 dzieci i młodzieży ( w 2018 roku – 1563 ) w dwóch formach: w miejscu zamieszkania – 1318 uczestników oraz w formie wyjazdowej w innym obiekcie, w którym świadczone są usługi hotelarskie – 24 uczestników.

  Organizatorami wypoczynku były w głównej mierze szkoły, a także osoby fizyczne organizujące wypoczynek w celu zarobkowym i prawne organizujące wypoczynek w celu niezarobkowym. Dzieciom i młodzieży na czas wypoczynku udostępniano: sale gimnastyczne, sale lekcyjne, szkolne pracownie komputerowe, świetlice.

  Ilość turnusów i liczba uczestników wypoczynku zimowego w roku 2018 i 2019.

  Rok 2018: 22 skontrolowane turnusy, 1563 uczestników

  Rok 2019: 19 skontrolowanych turnusów, 1342 uczestników
  Dla uczestników wypoczynku organizowano zajęcia: sportowe, plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne, informatyczne oraz gry i zabawy. Ponadto uczestnicy korzystali z wyjść do muzeum, kina, na lodowisko, pływalnię i kręgle.

  Kontrole prowadzono wspólnie z Sekcją Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, pracownikami Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia oraz przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji.

  W ramach nadzoru nad wypoczynkiem zimowym przeprowadzono 19. Podczas kontroli zwracano uwagę, na: stan sanitarno-techniczny pomieszczeń, przestrzeganie właściwych warunków do utrzymania higieny osobistej, (w tym: zapewnienie ciepłej wody, mydła, suszarek lub ręczników, papieru toaletowego), warunki do prowadzenia żywienia, dokumentację zdrowotną personelu oraz formę zapewnienia opieki medycznej uczestnikom wypoczynku.

  Stan sanitarny w kontrolowanych placówkach nie budził zastrzeżeń. W czasie trwania wypoczynku nie odnotowano wypadków, urazów, chorób, zatruć pokarmowych. Organizatorzy wypoczynku zapewnili opiekę medyczną i wychowawczą. Zajęcia prowadzone były pod okiem wychowawców – nauczycieli i instruktorów.

  Wszystkim uczestnikom wypoczynku zapewniono ciepłe posiłki. Ogółem z dożywiania skorzystało 1342 uczestników, w tym 189 osób z posiłków dofinansowywanych.

  Sekcja Higieny Żywności i Żywienia skontrolowała 10 bloków żywienia, gdzie przygotowywano lub wydawano posiłki dla uczestników wypoczynku. We wszystkich placówkach warunki produkcji posiłków nie budziły zastrzeżeń. Podczas kontroli bloków żywieniowych oceniono 10 jadłospisów.

  Podobnie jak w latach ubiegłych wypoczynek zimowy został wzmocniony działaniami edukacyjnymi dotyczącymi promowania zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób oraz bezpieczeństwa zdrowotnego. Prowadzono rozmowy
  i przekazywano organizatorom wypoczynku materiały oświatowe w formie broszur, ulotek na temat: bezpiecznego wypoczynku oraz higieny podczas okresu zimowego (materiały dotyczące grypy i antybiotykoterapii).

  Ogółem przeprowadzono 8 szkoleń informacyjnych w formie rozmów i prezentacji, w tym 3 z udziałem przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji dla 295 uczniów szkół podstawowych.

  Ocenę stanu sanitarnego wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w powiecie pilskim, przesłano lokalnym mediom (prasa, lokalny portal internetowy) oraz zamieszczono na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile.

  Podsumowanie

  W skontrolowanych placówkach zimowego wypoczynku zapewniono uczestnikom prawidłowe warunki pobytu, w tym do: utrzymania higieny osobistej, prowadzenia zajęć rekreacyjnych, wyżywienia, opieki medycznej.

  W czasie trwania ferii zimowych nie wpłynęła żadna interwencja ani skarga dotycząca niewłaściwych warunków sanitarnych w obiektach wypoczynku. Placówki, w których wypoczywały dzieci i młodzież były właściwie przygotowane, nie odnotowano uchybień sanitarno-higienicznych, wypoczynek zimowy przebiegał prawidłowo i bezpiecznie.

  MB
  Foto: Sebastian Daukszewicz

  ocena_warunkow_higienicznych1_01

  ocena_warunkow_higienicznych1_32 ocena_warunkow_higienicznych1_02 ocena_warunkow_higienicznych1_03 ocena_warunkow_higienicznych1_04 ocena_warunkow_higienicznych1_05 ocena_warunkow_higienicznych1_06 ocena_warunkow_higienicznych1_07 ocena_warunkow_higienicznych1_08 ocena_warunkow_higienicznych1_09 ocena_warunkow_higienicznych1_10 ocena_warunkow_higienicznych1_11 ocena_warunkow_higienicznych1_12 ocena_warunkow_higienicznych1_13 ocena_warunkow_higienicznych1_14 ocena_warunkow_higienicznych1_15 ocena_warunkow_higienicznych1_16 ocena_warunkow_higienicznych1_17 ocena_warunkow_higienicznych1_18 ocena_warunkow_higienicznych1_19 ocena_warunkow_higienicznych1_20 ocena_warunkow_higienicznych1_21 ocena_warunkow_higienicznych1_22 ocena_warunkow_higienicznych1_23 ocena_warunkow_higienicznych1_24 ocena_warunkow_higienicznych1_25 ocena_warunkow_higienicznych1_26 ocena_warunkow_higienicznych1_27 ocena_warunkow_higienicznych1_28 ocena_warunkow_higienicznych1_29 ocena_warunkow_higienicznych1_30 ocena_warunkow_higienicznych1_31