Ruszyły zapisy na III Mistrzostwa Piły w jedzeniu pączków na czas | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Ruszyły zapisy na III Mistrzostwa Piły w jedzeniu pączków na czas

  ruszyly_zapisy_na_mistrzostwa

  Cech Rzemiosł Różnych z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 35 w Pile informuje, że 6 lutego 2018 roku o godz. 11.00 organizuje III Mistrzostwa Piły w jedzeniu pączków na czas. Zapisy trwają do dnia 05.02.2018r. do godziny 14:00 lub do momentu zapisania maksymalnej liczby zawodników: 40 osób, decyduje kolejność zgłoszeń. Po przekroczeniu ustalonej liczby zapisanych Uczestników zapisy będą dokonywane na listę rezerwową. Zapraszamy wszystkich chętnych.

  III MISTRZOSTWA PIŁY W JEDZENIU PĄCZKÓW NA CZAS – REGULAMIN
  Cech Rzemiosł Różnych w Pile

  REGULAMIN
  Mistrzostw w jedzeniu pączków na czas w dniu 06.02.2018r.

  1.    Organizatorem zawodów jest Cech Rzemiosł Różnych w Pile ul. Bydgoska 35, 64-920 Piła.

  2.    Zasady Mistrzostw w jedzeniu pączków na czas (zwanych dalej zawodami), określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia zapisów na zawody i obowiązuje do czasu ich zakończenia.

  3.    Uczestnictwo w zawodach jest dobrowolne.

  4.    Przystąpienie do zawodów jest równoznaczne z poddaniem się Uczestnika procedurze regulaminowej zawodów.

  5.    W zawodach mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

  6.    Na zawody obowiązują zapisy telefoniczne na 67 215 74 79 (pn.-pt. 9:00 – 14:00) lub mailowe na adres: biuro@cechwpile.pl lub bezpośrednio w Biurze Cechu. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, wiek i telefon do kontaktu. Zapisy trwają do dnia 05.02.2018r. do godziny 14:00 lub do momentu zapisania maksymalnej liczby zawodników : 40 osób, decyduje kolejność zgłoszeń. Po przekroczeniu ustalonej liczby zapisanych Uczestników zapisy będą dokonywane na listę rezerwową.

  7.    Przed przystąpieniem do zawodów Uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, w którym oświadcza, że bierze udział w imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność, oraz że stan jego zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w imprezie, jak również że przeczytał i akceptuje niniejszy regulamin bez zastrzeżeń i nie będzie wnosić żadnych skarg czy roszczeń, w tym na drodze sądowej za szkody czy ewentualny uszczerbek na zdrowiu spowodowany wszelkimi zdarzeniami w czasie trwania imprezy. Uczestnik zobowiązuje się również przestrzegać regulaminu imprezy i zasad fair play wobec innych uczestników.

  8.    Na czas trwania imprezy Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne.

  9.    Termin zawodów : 06 lutego 2018 roku, godz. 11:00; miejsce: budynek Cechu Rzemiosł Różnych w Pile, ul. Bydgoska 35, Sala Tradycji.

  10.    Ilość pączków do zjedzenia: 10.

  11.    Numer miejsca (konkursowy) będzie losowany 06.02.2018r. w momencie rejestracji uczestnika.

  12.    Na czas zawodów każdy Uczestnik otrzyma wodę, jednak niedozwolone jest moczenie pączków w jakimkolwiek płynie przed ich konsumpcją. Nie dozwolone jest picie wody w trakcie jedzenia pączków. Nie dozwolona jest zamiana pączków z innymi uczestnikami. W razie podjęcia przez uczestnika w/w działań niedozwolonych lub innych niezgodnych z zasadami fair play komisja podejmie decyzję o dyskwalifikacji.

  13.    Zwycięzcą zawodów zostanie Uczestnik, który pierwszy podniesie do góry rękę po zjedzeniu i pełnym przełknięciu regulaminowej liczby 10 pączków, z zachowaniem zasad fair play.

  14.    Prawidłowy przebieg zawodów nadzorować będzie komisja złożona z 5 – 7 osób, którzy wybierają z pomiędzy siebie przewodniczącego.

  15.    Wyniki zostaną podane niezwłocznie po ich ustaleniu przez Komisję, w czasie trwania imprezy.

  16.    Decyzje Komisji są ostateczne i wiążące dla Uczestników.

  17.    Uczestnicy, którzy zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce otrzymają drobny upominek (nagroda).

  18.    Organizator oświadcza, że łączna wartość nagród dla Zwycięzcy w zawodach nie przekracza kwoty 760 zł brutto (zgodnie z art. 21 pkt 1 ppkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nagroda zwolniona z podatku).

  19.    Organizator ma prawo publikowania w środkach przekazu (Internet, prasa, ulotki, inne) danych identyfikujących uczestników zawodów, tj.: imię, nazwisko, wiek oraz ich wizerunku utrwalonego w czasie trwania zawodów (serwis fotograficzny). Uczestnicy zawodów poprzez akceptacje niniejszego regulaminu wyrażają zgodę na bezpłatne publikowanie ich danych osobowych i wizerunku w materiałach informacyjnych o zawodach oraz kampaniach, przedsięwzięciach, wystawach i wydawnictwach informacyjnych, promocyjnych i prasowych.

  20.    Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

  21.    Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z konkursem będzie Organizator.

  22.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych, bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.

  23.    Niniejszy regulamin dostępny jest w Biurze Cechu oraz na stronie internetowej www.cechwpile.pl

  Piła, dn.22.01.2018r.
  Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Pile
  Jan Janczewski

  Załącznik nr 1 do regulaminu Mistrzostw w jedzeniu pączków na czas w dniu 06.02.2018r.

  OŚWIADCZENIE

  Ja, ………………………………………………………….……. oświadczam, że biorę udział w „Mistrzostwach w jedzeniu pączków na czas” na własne ryzyko i własną odpowiedzialność oraz że stan mojego zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w imprezie. Przeczytałem/am i akceptuję regulamin z dn. 22.01.2018r. bez zastrzeżeń oraz oświadczam, że nie będę wnosić żadnych skarg czy roszczeń w tym na drodze sądowej za szkody czy ewentualny uszczerbek na zdrowiu spowodowany wszelkimi zdarzeniami w czasie trwania imprezy. Zobowiązuje się przestrzegać regulaminu imprezy oraz zasad fair play wobec innych uczestników.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na bezpłatne publikowanie moich danych osobowych i wizerunku w materiałach informacyjnych o zawodach oraz kampaniach, przedsięwzięciach, wystawach i wydawnictwach informacyjnych, promocyjnych i prasowych.
  06.02.2018r. ……………..………………………………
  (czytelny podpis i data)

  Szczegółowe informacje w biurze Cechu i na stronie internetowej: www.cechwpile.pl  w zakładce III Mistrzostwa Piły w jedzeniu pączków na czas

  (SE)