Dotacje na usunięcie azbestu

Zarząd Powiatu w Pile informuje o możliwości bezpłatnego usunięcia wyrobów azbestowych dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

W roku ubiegłym z projektu finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na terenie naszego powiatu skorzystało 98 osób. Kwota dofinansowania wyniosła 99 977,54 zł. W tym roku ta kwota wyniesie znacznie więcej, bo aż 159 000,00 zł. Beneficjentami programu są osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Rozliczenie projektu odbywać się będzie w formie bezgotówkowej, czyli poprzez finansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości znajdujących się na terenie powiatu pilskiego. Wykonawcą zadania będzie firma wyłoniona przez Starostwo Powiatowe w Pile w drodze procedury zamówienia publicznego. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może wynieść do 100% jego kosztów.

Aby wziąć udział w programie, należy:

1. Dokonać zgłoszenia na odpowiednim formularzu we właściwym urzędzie gminy w Białośliwiu, Kaczorach, Łobżenicy, Miasteczku Krajeńskim, Pile, Szydłowie, Ujściu, Wyrzysku, Wysokiej.

2. W zgłoszeniu podać m.in. numer działki, obręb, szacunkową ilość odpadów azbestowych przewidzianych do demontażu lub usunięcia.

3. Do zgłoszenia dołączyć tytuł prawny do dysponowania nieruchomością  (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, wypis z rejestru gruntów wystawiony nie później niż
3 miesiące przed datą składania zgłoszenia, kopię uchwały wspólnoty powołującej zarząd, odpis z Księgi Wieczystej dla nieruchomości gruntowej – w przypadku wspólnot mieszkaniowych, uchwała PZD ustanawiająca na rzecz członka bezpłatne i bezterminowe prawo użytkowania działki i pobierania z niej pożytków lub umowa cywilno-prawna zawarta w formie aktu notarialnego, ustanawiająca na rzecz członka prawo użytkowania działki albo umowa dzierżawy działkowej – w przypadku działkowców).

4. W przypadku zgłoszenia na demontaż, transport i unieszkodliwienie, dołączyć kopię zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę (wymiana pokrycia dachu lub rozbiórka), bądź kopię pozwolenia na budowę lub rozbiórkę wydanych przez Starostę Pilskiego w Wydziale Architektury i Budownictwa.

5. Dołączyć do zgłoszenia oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie.

6. W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, dostarczyć pismo do właściwego urzędu gminy lub Starostwa.

Nabór  wniosków do programu „Usuwanie  wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Pilskiego” potrwa do 30 czerwca 2017 roku.
Zasady i tryb realizacji programu, formularze zgłoszeniowe, oraz inne dokumenty dostępne są na stronie bip.powiat.pila.pl (zakładka „Ochrona środowiska”), a także na stronach internetowych urzędów gmin powiatu pilskiego.

– Do końca 2032 roku Polska ma zostać całkowicie oczyszczona z azbestu.  Koszty usunięcia go z prywatnych posesji ponosi właściciel budynku. Jednak dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który wspiera realizację prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem azbestu, właściciel posesji może otrzymać na ten cel dotację w wysokości stu procent jego kosztów. Powiat Pilski w roku bieżącym pozyskał z WFOŚiGW na ten cel 159 000,00 zł. Tegoroczna  kwota dotacji jest wyższa o 59 000,00 w stosunku do roku ubiegłego. Warto skorzystać z tego wsparcia tym bardziej, że nie wiadomo, czy w kolejnych latach projekt będzie realizowany – powiedział Stefan Piechocki, wicestarosta pilski.

A.M.

dotacje_na_usuniecie_azbestu00

dotacje_na_usuniecie_azbestu01