W Warszawie o zmianach klimatu z udziałem prezydenta Piotra Głowskiego

W_Warszawie_o_zmianach_klimatu

Prezydent Piotr Głowski wziął udział w odbywającej się w Muzeum Państwowego Instytutu Geologicznego konferencji w ramach projektu CLIMCITIES – „Adaptacja do zmian klimatu w małych i średnich miastach”. Tematyka omawiana podczas seminarium była istotna w związku z realizacją projektu Piła-Dzieło otwarte.

CLIMCITIES to projekt partycypacyjny, skierowany zarówno do samorządów i mieszkańców małych i średnich miast Polski (o liczbie mieszkańców między 50 a 99 tys., a także mniejszych), jak również do pracowników administracji samorządowej oraz lokalnych liderów mogących wesprzeć adaptację do zmian klimatu. Głównym celem projektu jest rozwijanie zdolności adaptacji do zmian klimatu małych i średnich miast Polski poprzez zapewnienie na poziomie lokalnym dostępu do wiedzy na ten temat oraz realizacja celów adaptacyjnych określonych w unijnej i krajowej strategii adaptacji do zmian klimatu.

W ramach projektu pracownicy administracji publicznej mają możliwość poszerzenia wiedzy i nabycia nowych umiejętności niezbędnych do podejmowania działań na rzecz adaptacji miasta do zmian klimatu oraz skutecznego włączania w te działania lokalnych społeczności. W ramach projektu zostanie zrealizowany cykl szkoleń dla przedstawicieli administracji samorządowej oraz lokalnych liderów zaangażowanych w działania proekologiczne i środowiskowe.

W ramach projektu CLIMCITIES, w pięciu miastach eksperci IOŚ-PIB i ośrodków naukowych współpracujących z Instytutem opracują miejskie plany adaptacji do zmian klimatu. Strategia adaptacji miasta do zmian klimatu – narzędzie do podejmowania działań adaptacyjnych na rzecz miasta i mieszkańców – zostanie opracowana przez ekspertów IOŚ-PIB w ścisłej współpracy z Urzędem Miasta i mieszkańcami. Zadaniem zespołu ekspertów będzie wykonanie kompleksowej diagnozy zagrożeń i wspieranie lokalnych władz samorządowych i mieszkańców miasta w świadomym i odpowiedzialnym reagowaniu na prognozowane zmiany klimatu i ich przewidywane skutki.

Przedsięwzięcie o wartości ponad 5 mln zł finansowane będzie w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 (85 proc.) oraz z budżetu państwa (15 proc.).

Materiał przygotowany na podstawie materiałów NFOŚiGW