Działania PFRON podjęte na rzecz złagodzenia skutków pandemii koronawirusa

dzialania_pfron

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podejmuje zdecydowane działania, które w różnych obszarach wspierają osoby z niepełnosprawnością w dobie pandemii.

Nowe stawki dofinansowań do wynagrodzeń pracowników

Zwiększyliśmy dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników, z których korzysta blisko 30 tys. pracodawców, otrzymując dofinansowanie na zapewnienie ponad 280 tys. miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością:

•    1950 zł w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (150 zł więcej);

•    1200 zł w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (75 zł więcej);

•    450 zł w przypadku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności (bez zmian)

W przypadku osób, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, kwota dofinansowania do wynagrodzeń powiększona jest o dodatek w wysokości:

•    1200 zł w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (wzrost o 600 zł);

•    900 zł w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (wzrost o 300 zł);

•    600 zł w przypadku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności (bez zmian).

PFRON wspiera osoby niepełnosprawne w okresie pandemii

Fundusz zabezpieczył ciągłość funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej, mimo okresowego zawieszenia działalności tych placówek. Rozpoczął także realizację nowego programu pomocowego pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Zakłada on dodatkowe świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie dla osób z niepełnosprawnością, niwelujące skutki zamknięcia danej placówki rehabilitacyjnej, jak również refundację kwoty 100 tys. zł dla powiatu (do 50% kosztów) na działania pomocowe świadczone na rzecz osób niepełnosprawnych. W Wielkopolsce pomoc została przekazana wszystkim powiatom, dotychczas na kwotę blisko 12 mln zł.

Wprowadzone zostały ulgi w regulowaniu należności z tytułu wpłat obowiązkowych przez odroczenie terminu płatności lub rozłożenie jej na raty. Organizacje pozarządowe, które realizują ponad 700 projektów o wartości prawie 300 mln zł i wspierają niemal 200 tys. osób niepełnosprawnych, mogą realizować część zaplanowanych w tym czasie projektów w terminie późniejszym, bez ryzyka utraty dotacji. W województwie wielkopolskim dofinansowujemy realizację 43 projektów na blisko 16 mln zł, dla przeszło 5,5 tys. osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia. W ramach dofinansowania do projektów zaplanowano również opracowanie i dystrybucję 75 600 egzemplarzy wydawnictw o problematyce niepełnosprawności oraz wyszkolenie i przekazanie 4 psów asystujących.

Rekordowe środki na aktywizację osób niepełnosprawnych w 2020 roku

Prawie 1 miliard 220 milionów zł przekaże w tym roku PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym na wsparcie projektów z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej. Do samorządów powiatowych trafiło blisko 995 mln zł, a do samorządów wojewódzkich kolejnych 224 mln. To w sumie o 158 mln zł więcej niż w roku ubiegłym. Dzięki otrzymanym z PFRON funduszom samorządy likwidują bariery architektoniczne, komunikacyjne, techniczne, zaopatrują osoby potrzebujące w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze. Organizują turnusy rehabilitacyjne oraz inne wydarzenia o charakterze sportowym i kulturalnym. Możliwe jest również uzyskanie wsparcia przy dostosowaniu stanowiska pracy, dofinansowanie na rozpoczęcia działalności gospodarczej, czy też pokrycie kosztów szkoleń.

Fundusze przekazywane są m.in. w ramach programu „Wyrównywania Różnic Między Regionami III”. W województwie wielkopolskim do Oddziału PFRON w Poznaniu wpłynęło w 2020 roku 46 wniosków i wystąpień o dofinansowanie, tj. łącznie 112 projektów, natomiast kwota dofinansowania ze środków PFRON wyniosła ponad 7,5 mln zł.

Wsparcie przekazywane jest także w ramach programu „Aktywny Samorząd”, którego formuła pozwala na identyfikację najważniejszych problemów oraz precyzyjne wskazanie adresatów pomocy. Poprzez ten program samorządy wspierane są w działaniach podejmowanych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców danego powiatu. Cele przewidziane w programie uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Kwota przeznaczona na te cele w Wielkopolsce przekroczyła w tym roku 12 mln zł.

Reasumując, w dobie pandemii wsparcie ze środków PFRON dla osób z niepełnosprawnością w województwie wielkopolskim, w pierwszej połowie 2020 roku wyniosło blisko 47,5 mln zł.

Oddział Wielkopolski PFRON):
Tomasz Paczkowski