Przetarg na nieruchomości położone w Pile przy ul. Chopina 2

 

PREZES MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PILE

OGŁASZA

TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W PILE PRZY UL. CHOPINA 2

 

 

Adres: Piła, ul. Chopina 2 (obręb 19)

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru, powierzchnia nieruchomości:

 

– działka nr 30/2 o pow. 1,2080 ha

– działka nr 47/5 o pow. 0,5186 ha

– działka nr 47/6 o pow. 0,2781 ha

– działka nr 47/7 o pow. 0,0001 ha

 

księga wieczysta PO1I/000011640/5

 

Łączna powierzchnia działek: 2,0048 ha

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami oraz zapleczem technicznym:

a) działka nr 30/2 zabudowana jest:

 • budynkiem hali stacji obsługi o powierzchni użytkowej 1 007,80 m2 oraz budynkiem socjalno-biurowym o powierzchni użytkowej 723,67 m2,
 • budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 157,57 m2 oraz portiernią o powierzchni użytkowej 71,20 m2,
 • budynkiem magazynowym głównym o powierzchni użytkowej 179,00 m2,
 • budynkiem magazynowym – biuro o powierzchni użytkowej 77,85 m2,
 • garażami – 3 sztuki w zabudowie zwartej, budynek trzysegmentowy o powierzchni użytkowej 53,10 m2,
 • budynkiem stacji paliw o powierzchni użytkowej 17,20 m2,
 • budynkiem o powierzchni zabudowy 5 m2 sklasyfikowanym w ewidencji gruntów i budynków jako pozostałe budynki niemieszkalne.

UWAGA: budynek magazynowy główny o powierzchni użytkowej 179,00 m2 oraz budynek magazynowy – biuro o powierzchni użytkowej 77,85 m2 łącznie z przylegającym do nich terenem o powierzchni 1 809,07m2 zostaną wynajęte od 1 kwietnia 2024 roku na czas nieokreślony, jednakże zapisy umowy zezwalają na wypowiedzenie umowy najmu z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

b) działka nr 47/5 zabudowana jest:

 • budynkiem – zbiornikiem wody czystej nr 1 – niskim o powierzchni użytkowej 262,00 m2 oraz budynkiem – zbiornikiem wody czystej nr 2 – wysokim o powierzchni użytkowej 216,20 m2,
 • budynkiem stołówki o powierzchni użytkowej 94,20 m2,
 • budynkiem magazynowym podziemnym w skarpie o powierzchni użytkowej 9,00 m2,
 • budynkiem magazynu – stolarni o powierzchni użytkowej 13,20 m2,
 • budynkiem o powierzchni zabudowy 14 m2 sklasyfikowanym w ewidencji gruntów i budynków jako pozostałe budynki niemieszkalne,
 • budynkiem acetylenowni o powierzchni użytkowej 10,00 m2,

 

c) działka nr 47/6 zabudowana jest:

 • budynkiem hali maszyn (pomp) nr 1 o powierzchni użytkowej 110,78 m2 oraz budynkiem hali maszyn (szatnie, agregat) nr 2 o powierzchni użytkowej 166,17 m2,
 • budynkiem trafostacji o powierzchni użytkowej 41,60 m2 oraz budynkiem magazynu o powierzchni użytkowej 226,40 m2,
 • budynkiem wodomierzowni o powierzchni użytkowej 82,10 m2,
 • laboratorium kontener o powierzchni użytkowej 29,00 m2,
 • zaplecze kontenerowe o powierzchni użytkowej 45,20 m2.

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 • działki nr 30/2 i 47/5: U – teren zabudowy usługowej, Z2 – tereny zieleni,
 • działka nr 47/6: U – teren zabudowy usługowej, Z2 – tereny zieleni, U/MW – teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej,

działka nr 47/7: U/MW – teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej

 

CENA WYWOŁAWCZA (NETTO): 7 300 000,00 zł

 

WADIUM STANOWI 10 % CENY WYWOŁAWCZEJ NIERUCHOMOŚCI I ZOSTAJE OKREŚLONE NA KWOTĘ  730 000,00 zł

 

Termin i miejsce przetargu: 17 kwietnia 2024 r. o godz. 9:00

w siedzibie Spółki MWiK w Pile przy ul. Wałeckiej 20, 64-920 Piła – w sali 2.4

 

 

Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

 • w siedzibie Spółki MWiK w Pile przy ul. Wałeckiej 20, 64-920 Piła
 • na stronie internetowej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Pile pod adresem: www.mwik.pila.pl w zakładce Aktualności
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Pile pod adresem: https://bip.mwik.pila.pl/ w zakładce Przetargi,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piły pod adresem: www.bip.pila.pl w zakładce Przetargi na nieruchomości i ruchomości gminne.

 

Osobą upoważnioną w Spółce MWiK w Pile do kontaktu jest Grzegorz Górka, tel. 067 211 91 50.

 

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółki MWiK w Pile przy ul. Wałeckiej 20, 64-920 Piła – pokój 1.3 lub telefonicznie pod numerem: 67 211 91 57.

 

Do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.) obowiązujące w dniu sprzedaży.