Szydłowo. Zgłoś kandydata na członka…

zglos_kandydata

Komisja do  opiniowania ofert  w otwartych konkursach ofert jest każdorazowo powoływana po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert. Natomiast w skład komisji konkursowej wchodzą:

1) minimum dwie osoby wskazane przez organizacje z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje biorące udział w konkursie,

2) minimum dwie osoby będące przedstawicielami Wójta.

Uczestnictwo w pracach komisji jest nieodpłatne, a komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia określa przewodniczący komisji konkursowej.

szydłowo.pl