Strefa Przemysłowa Piła Południowo –Wschodnia

17 grudnia w Sali ślubów USC odbyła się konferencja Piotra Głowskiego, prezydenta Piły i Jolanty Sobieszczyk dyrektor wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich, na której poznaliśmy szczegóły nt. realizacji zadania: „Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”.

Jest to projekt kluczowy dla Wielkopolski w ramach Wielkopolskiego Reg ionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytetu VII „Pomoc techniczna” Działania 7.1 „Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” Schematu II „Inwestycje strategiczne”

– Przygotowujemy tereny, które są doskonale przygotowane do inwestycji. Jednym z takich elementów jest poprawienie strefy między ulicami: Wawelska, Walki Młodych i ul. Na Leszkowie. Jest to łącznie 60 hektarów terenów inwestycyjnych. Uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych, ponieważ jest to projekt kluczowy dla województwa Wielkopolskiego. Po czasie zbierania opinii, konsultacjach z tymi, którzy są najbardziej zainteresowani, czyli firmami, które działają w tamtym rejonie, mieszkańcami, którzy tam mieszkają przystępujemy w tej chwili do etapu wykonania dokumentacji – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły. – Ulica Walki Młodych i Wawelska to nie zwykłe drogi dla osób, które korzystają z nich rekreacyjnie. Były głosy aby zainstalować oświetlenie, zrobić ścieżkę rowerową lub ją poszerzyć. Mam dobrą wiadomość, będzie ona poszerzona i odpowiadała dla ruchu ciężkiego – dodaje prezydent Głowski.

Szczegóły inwestycji

Koszt całkowity projektu, w tym poziom dofinansowania ze środków EFRR

Zgodnie z umową o dofinansowanie ww. projektu Gmina Piła otrzyma zwrot 75 % kosztów kwalifikowanych. Pozostałe 25% kosztów kwalifikowanych oraz podatek VAT w wysokości 23% zostanie zapłacone ze środków własnych Gminy Piła. Po wyłonieniu Wykonawców na wykonanie dokumentacji projektowych w drodze przetargów nieograniczonych, całkowita wartość zmniejszyła się, w związku, z czym konieczne jest aneksowanie umowy o dofinansowanie uwzględniające wartość zawartych umów. W dotychczasowej umowie o dofinansowanie całkowita wartość projektu: 2 274 345,00 zł, z czego dofinansowanie: 1 387 500,00 zł, wkład własny: 886 845,22 zł. Podatek Vat będzie podlegał odzyskiwaniu.

Przewidywany okres realizacji inwestycji

Opracowanie dokumentacji współfinansowanej środkami WRPO na lata 2007 – 2013 do IV kwartału 2015 r. Realizacja inwestycji, jako fizycznej budowy w latach 2015 – 2020 – także z zamiarem pozyskania dofinansowania ze środków WRPO 2014+.

Opis projektu

Przygotowanie dokumentacyjne projektu „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia” obejmie projekty infrastrukturalne umożliwiające kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w południowo-wschodniej części miasta Piły tj. budowę uzbrojenia podziemnego w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych oraz budowę, przebudowę i rozbudowę odcinków dróg obsługujących te tereny. Południowo-wschodnia część miasta pełni aktualnie w ograniczonym zakresie funkcję przemysłową, ale ma potencjał terenowy dla jej dalszego rozwoju.  Łączna powierzchnia planowanych do rewitalizacji terenów poprzemysłowych i powojskowych w strefie przemysłowej Piła południowo – wschodnia i przygotowania ich do zainwestowania wynosi w obecnie realizowanym etapie ok. 60 ha ( w tym 21 ha SSE).

Ostatnim etapem będzie „uruchomienie” Bydgoskiego Przedmieścia. Obecny zakres tego jeszcze nie obejmuje.

Dokumentacje opracowane i  w trakcie opracowywania:

1.    Etap I i II

Dokumentacje opracowane:

1)    Opracowanie koncepcji rozwoju strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia etapy I i II, w tym inwentaryzacja zieleni.

2)    Dokumentacja środowiskowa, w tym opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i przeprowadzenie procedury w zakresie uzyskania decyzji środowiskowej.

3)    Analiza rzeczowo – finansowa realizacji przedsięwzięcia.

Dokumentacje w trakcie opracowywania:

4)    Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy i rozbudowy ulicy Wawelskiej o długości ok. 2,965 km (m.in. przystosowanie ulicy do ruchu ciężkiego wraz z jej odwodnieniem, oświetleniem, chodnikami i ciągiem pieszo-rowerowym).

5)    Projekt budowlano – wykonawczy drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE o długości ok. 1,172 km (m.in. budowa jezdni, chodników, ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia ulicznego oraz budowę kanału technologicznego dla przyszłej infrastruktury kablowej).

6)    Projekt budowlano – wykonawczy drogi dojazdowej o długości ok. 198 m do nieruchomości po stronie wschodniej od obecnego przebiegu drogi krajowej nr 11 (m.in. wykonanie jezdni z chodnikiem, ścieżką rowerową, odwodnieniem, oświetleniem ulicznym).

7)    Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy i rozbudowy ul. Magazynowej o długości ok. 706 m (m.in. wykonanie jezdni z chodnikiem, ciągiem pieszo – rowerowym, odwodnieniem, oświetleniem ulicznym; Łącznie 5,04 km przebudowywanych, rozbudowywanych i budowanych dróg.

Ten zakres projektów budowlano – wykonawczych wykonuje wybrany w przetargu nieograniczonego wykonawca: JK Projekt Renata Rystał Chudy Poznań, wynagrodzenie –  466 170,00 zł. termin : II kwartał 2015 rok.

8)    Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy i rozbudowy ul. Walki Młodych o długości ok. 2,877 km (m.in. przystosowanie ulicy do ruchu ciężkiego wraz z jej odwodnieniem, oświetleniem, chodnikami i ciągiem pieszo-rowerowym, zatoki autobusowe, wiaty przystankowe, zieleń przyuliczna).

9)    Projekt budowlano – wykonawczy wyposażenia w infrastrukturę terenu inwestycyjnego o pow. ok. 13,7 ha przy ul. Walki Młodych (m.in. drogi wewnętrzne, sieci wodno – kanalizacyjne, kanał technologiczny).

10)    Projekt budowlano – wykonawczy obiektu inżynieryjnego przeprawy  przez tory kolejowe trasy Piła – Poznań.

11)    Projekt budowlano – wykonawczy wyposażenia w infrastrukturę terenu inwestycyjnego o pow. ok. 16 ha położonego pomiędzy torami do Poznania i Bydgoszczy (m.in. projekt rozbiórek istniejącej infrastruktury i makroniwelacji, drogi wewnętrzne, sieci wodno – kanalizacyjne, kanał technologiczny); Łącznie 4,89 km przebudowywanych, rozbudowywanych i budowanych dróg.

Ten zakres projektów budowlano – wykonawczych wybrany w przetargu nieograniczonego wykonawca: EGIS Polska Inżynieria Sp. z o.o. Wrocław , wynagrodzenie – 845 010,00 zł. termin : II kwartał 2015 rok.

12)    Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy i rozbudowy ul. Na Leszkowie o długości ok. 1,107 km (m.in. jezdnia, odwodnienie powierzchniowe, oświetlenie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1229P).

Ten zakres projektów budowlano – wykonawczych wykonuje wybrany w przetargu nieograniczonego wykonawca: JK Projekt Renata Rystał Chudy Poznań, wynagrodzenie – 115 620,00 zł. termin :  I kwartał 2015 roku.

EFEKTY

Etap I – rejon ul. Wawelskiej – URUCHOMIENIE pow. 30 ha

•    Kompleksowa modernizacja (przebudowa i rozbudowa) istniejącej ulicy Wawelskiej, polegająca m.in. na wykonaniu jezdni przystosowanej do ruchu ciężkiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem, chodnikami i ciągiem pieszo-rowerowym. Jej obecny stan techniczny nie odpowiada wymogom obsługi terenów przemysłowych. Ulica ta nie posiada układu chodników i ścieżek rowerowych oraz w dużej części brak jest oświetlenia ulicznego.

•    Budowa drogi do terenów Podstrefy Piła Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zakres budowy obejmować będzie m.in. budowę jezdni, chodników, ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia ulicznego oraz budowę kanału technologicznego dla przyszłej infrastruktury kablowej.

•    Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości po stronie wschodniej od obecnego przebiegu drogi krajowej nr 11. Planuje się m.in. wykonanie jezdni z chodnikiem, ścieżką rowerową, odwodnieniem, oświetleniem ulicznym. Wykonanie obsługi komunikacyjnej poprawi dostępność do tego terenu i do pozostałych terenów inwestycyjnych.

•    Przebudowa i rozbudowa ul. Magazynowej, na której planuje się m.in. wykonanie jezdni z chodnikiem, ciągiem pieszo – rowerowym, odwodnieniem, oświetleniem ulicznym.

Etap II – rejon ul. Walki Młodych – URUCHOMIENIE pow. 30 ha

•    Kompleksowa modernizacja (przebudowa i rozbudowa) istniejącej ulicy Walki Młodych, polegająca m.in. na wykonaniu jezdni przystosowanej do ruchu ciężkiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem, chodnikami i ciągiem pieszo-rowerowym, zatoki autobusowe, wiaty i zieleń przyuliczna. Jej obecny stan techniczny nie odpowiada wymogom obsługi terenów przemysłowych. Ulica nie posiada układu chodników i ścieżek rowerowych oraz w dużej części brak jest oświetlenia ulicznego.

•    Na terenach poprzemysłowych budowa wewnętrznego układu drogowego zapewniającego obsługę komunikacyjną m.in.  w zakresie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, oświetlenia ulicznego oraz kanałów technologicznych dla umieszczenia w nich infrastruktury kablowej oraz budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wyposażonej w podczyszczalnię z wylotem do rz. Gwdy. Rewitalizacja terenu dawnych pól irygacyjnych między torowiskami, poprzedzona zostanie jego oczyszczeniem oraz makroniwelacją.

•    Budowa przeprawy obiektem inżynieryjnym przez tory trasy kolejowej Piła-Poznań.

•    Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową  nr 1229P – ul. Na Leszkowie.

(SE)

strefa_przemyslowa10

strefa_przemyslowa13 strefa_przemyslowa11 strefa_przemyslowa12

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *