Nadleśnictwo Zdrojowa Góra – dobry gospodarz, edukator i dostarczyciel leśnych atrakcji

Nazwa nadleśnictwa wywodzi się od nazwy terenu położonego w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu „Kuźnik”. Okolica ta charakteryzuje się silnym, polodowcowym urzeźbieniem terenu i licznymi źródłami wypływającymi ze stoków pagórków. Nazwa Zdrojowa Góra pojawia się w dokumentach już w latach czterdziestych XVII stulecia, jako nazwa wsi.

W chwili obecnej, Nadleśnictwo Zdrojowa Góra gospodaruje w lasach położonych od południa, zachodu oraz północy Piły, a jego powierzchnia wynosi ponad 19,9 tys. ha i swoim zasięgiem obejmuje teren Miasta Piły oraz sześciu gmin: Krajenka, Szydłowo, Tarnówka, Trzcianka, Ujście i Wałcz. Organizacyjnie, podzielone jest na 11 leśnictw i gospodarstwo szkółkarskie. Lasy nadleśnictwa to królestwo sosny. Jest to najliczniejszy gatunek drzewa występujący na tych terenach i jednocześnie gatunek najcenniejszy gospodarczo. Na każde 100 drzew 90 z nich to właśnie sosna. Drewno sosnowe jest pozyskiwane w tutejszych lasach najliczniej i przynosi największe dochody, dając nadleśnictwu możliwość samofinansowania.

Pracownicy Nadleśnictwa zarządzając dobrem ogólnonarodowym jakim są lasy, szczególnie troszczą się i dbają o zachowanie cennych obiektów przyrodniczych, historycznych i turystycznych na swoim terenie.
Spośród licznych ciekawostek i atrakcji turystycznych terenu nadleśnictwa wymienić można między innymi: starą aleję lipową, Cmentarz Leśników, najgrubszy wiąz Lasów Państwowych, Las Turystów Pilskich, Las Esperantystów, miejsce znalezienia „skarbu” z epoki brązu (VIII wieku p.n.e), szczyt Góry Dąbrowa – najwyższe wzniesienie okolic Piły – 207,1 m n.p.m. czy infrastrukturę z „małą retencją wodną”.

Stara aleja lipowa

Stara aleja lipowa położona jest wzdłuż prastarej średniowiecznej drogi prowadzącej przez las z miejscowości Dobrzyca do Piły, przez nieistniejącą już osadę Gonie. Stanowi ona obiekt szczególnej troski Nadleśnictwa Zdrojowa Góra. Aleja, co roku uzupełniana jest o nowe nasadzenia młodych lip przez miejscowe stowarzyszenia i organizacje społeczne, którym walory przyrodnicze nie są obojętne. Obok starych konarzastych lip, które są doskonałym schronieniem dla ptaków dziuplastych i sów, rosną już młode lipy systematycznie dosadzane przez: szkoły, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile. Do alei prowadzi czarny szlak turystyczny pieszy i rowerowy.

Wędrując aleją, mamy możliwość zapoznania się z licznymi walorami przyrodniczymi i historycznymi. Zobaczyć tu możemy między innymi: najgrubszy wiąz w Lasach Państwowych (pomnik przyrody), obszar Natury 2000 Ostoję Pilską, Cmentarz Leśników, Las Pilskich Turystów, miejsce znalezienia skarbu (tablica archeologiczna).

Cmentarz Leśników

W ramach obchodów 60-lecia utworzenia Nadleśnictwa Zdrojowa Góra, 3 listopada 2006 roku, na małej, leśnej nekropolii odsłonięto kamień upamiętniający zmarłych leśników. W alejce wiodącej przez cmentarz zostały ustawione kamienie pamiątkowe wszystkich leśników, którzy ”niezależnie od tego, jakiej byli narodowości – wszyscy ukochali las i jemu służyli” (A.J. Sterczewski). “Każdy kamień to symbol, pamiątka człowieka, który miał własną osobistą historię, ale łączyła ich miłość do lasu i przez swoją odpowiedzialną pracę kształtowali oblicze tego miejsca, tych okolic, tych lasów” (R. Chwaliszewski).

Ksiądz Słowik, były kustosz z sanktuarium w Skrzatuszu, zaproponował przy wejściu na cmentarz tablicę z następującą sentencją: Memoria necessarium vitae bonum (Pamięć jest niezbędnym dobrem życia) musimy pamiętać, bo żyjemy tak długo, jak długo pamiętają nas inni.

Najgrubszy wiąz w Lasach Państwowych – pomnik przyrody

Drzewo rośnie w miejscu gdzie dawniej istniała osada Gonie, kilkadziesiąt metrów od rzeki Gwdy, nieopodal charakterystycznego, widocznego na każdej mapie turystycznej zakola. Na dwóch metrach dzieli się na trzy grube pnie, które na wys. 4-5 m rozwidlają się na kolejne odnogi. Wymiary drzewa to 686 cm obwodu i 18 m wysokości.

Skarb ze Skórki

Jednym z najbardziej spektakularnych odkryć archeologicznych na terenie Nadleśnictwa Zdrojowa Góra – w granicach Leśnictwa Płociczno – jest tak zwany skarb ze Skórki, pochodzący z VIII w. p.n.e. Został przypadkowo odkryty w 2002 roku na krawędzi doliny Gwdy. Był to najprawdopodobniej tak zwany depozyt wotywny, a więc ofiara poświęcona nieznanemu obecnie bóstwu. W jego składzie znalazły się ozdoby ciała i stroju – bogato zdobiony diadem, ozdobna zapinka do szat, różne formy naszyjników, bransolet, naramienników oraz elementy zdobiące rząd koński – różnorodne aplikacje, guzy, guziki, łączniki do rzemieni oraz brzękadło. Łącznie ta hojna ofiara składała się ze 192 przedmiotów brązowych i trzech szklanych paciorków. Pewne przesłanki wskazują, że w skład tego depozytu wchodziła także sól. Co ciekawe, zanim ofiara ta została zakopana w ziemi, jej poszczególne elementy były często użytkowane. Świadczą o tym widoczne przetarcia i ślady napraw.

Rezerwat krajobrazowy „Kuźnik”

Do najciekawszych obiektów przyrodniczo cennych w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra należy rezerwat krajobrazowy „Kuźnik”, który ma długą tradycję ochrony przyrody. Już w 1926 roku władze niemieckie z inspiracji wybitnego badacza pilskiej przyrody, ówczesnego komisarza do spraw ochrony pomników przyrody Marchii Granicznej Richarda Frasego powołały rezerwat obejmujący trzy małe jeziora (Kuźnik Duży, Kuźnik Mały i Kuźniczek) oraz Cygańską Górę – wzniesienie pomiędzy małymi jeziorami kuźnickimi a Jeziorem Rudnickim. Na tym niewielkim obszarze ochroną objęto niezwykłą mozaikę różnorodnych zbiorowisk roślinnych – od ciepłolubnych muraw na zboczach, wylesionej wówczas, Cygańskiej Góry, przywodzących na myśl ciepłolubną roślinność południowej Europy przez dąbrowy, bory sosnowe i olsy, po fragmenty boru bagiennego z torfowiskami, które nawiązują z kolei do ekosystemów borealnych, charakterystycznych dla Europy północnej.

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu bardzo zróżnicowanego pod względem siedliskowym wraz z otaczającą roślinnością, między innymi bażyną czarną i rzadkimi gatunkami zwierząt oraz ze względu na nieprzeciętne walory krajobrazowe. Ze względu na bliskie sąsiedztwo miasta Piły rezerwat stanowi doskonałe miejsce rekreacji dla miejscowej ludności. Wiedzę o walorach rezerwatu upowszechniają tablice – przystanki edukacyjne na trasie trzech pieszych szlaków turystycznych i jednego rowerowego. Zapraszamy na przechadzki i spacery do „Kuźnika” po wyznaczonych do tego celu szlakach turystycznych.

Regionalny Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Zdrojowa Góra

Na terenie Nadleśnictwa Zdrojowa Góra działa Regionalny Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „Zdrojowa Góra”, którego oferta edukacyjna skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży w celu uzupełnienia wiadomości i umiejętności nabywanych w trakcie nauki. Z ROEPL korzystają także osoby dorosłe. Ośrodek ma za zadanie upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym oraz o wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej.

W siedzibie nadleśnictwa, gdzie mieści się ROEPL odbywają się spotkania w zielonej klasie lub w wiacie na powietrzu. Sala wyposażona w pomoce naukowe i sprzęt multimedialny, stwarza możliwość prowadzenia lekcji przy wykorzystaniu zdjęć i filmów przyrodniczych, mikroskopów oraz różnego rodzaju eksponatów. Zielona klasa do prowadzenia zajęć, przeznaczona jest dla 40 osób. Ośrodek jest udostępniany przez cały rok od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i tematu spotkania.

Punkt Edukacji Przyrodniczo-Leśnej na Szkółce leśnej w Dobrzycy

Punkt Edukacji Przyrodniczo-Leśnej na Szkółce leśnej w Dobrzycy wyposażono w salę edukacyjną, plac zabaw dla dzieci, ścieżkę edukacyjną oraz wiatę. Większość zajęć prowadzona jest w lesie na świeżym powietrzu.

Zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone są również w lesie, podczas wycieczek, szczególnie w rezerwacie przyrody „Kuźnik” oraz w czasie spotkań pracowników Nadleśnictwa w przedszkolach i szkołach. Tematykę zajęć dostosowuje się do zagadnień proponowanych przez nauczyciela, wcześniej uzgodnionych, uwzględniających wiek i możliwości dzieci oraz warunki pogodowe.

Baza edukacyjna Nadleśnictwa Zdrojowa Góra stała się ulubionym miejscem odpoczynku, zabawy i nauki dla uczniów z pilskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także uczniów szkół innych miejscowości powiatu, o jego popularności świadczy frekwencja, która od kilku lat utrzymuje się na stałym poziomie. W ciągu roku z oferty edukacyjnej i zajęć korzysta około 8 tysięcy osób.

Nadleśnictwo Zdrojowa Góra posiada wiele cennych walorów przyrodniczych, historycznych i turystycznych, pozwalających na czynny wypoczynek mieszkańcom Piły i okolic. Uroki Nadleśnictwa można podziwiać wędrując po lasach pieszo, konno lub rowerem, korzystając z przygotowanej do tego celu bogatej oferty sieci szlaków turystycznych wiodących przez jego najbardziej urokliwe zakątki. Na terenie Nadleśnictwa wyznaczono około 250 kilometrów szlaków turystycznych utrzymywanych przez nadleśnictwo, które w uzupełnieniu ze szlakami PTTK i Gminnymi dają nam ponad 1000 km ścieżek do uprawiania aktywnej turystyki.

W lasach Nadleśnictwa można spędzić miło czas na zbieraniu grzybów, jagód oraz innych formach rekreacji. Do tego zachęcają nas i serdecznie zapraszają wszyscy pracownicy Nadleśnictwa Zdrojowa Góra.

nadlesnictwo_zdrojowa_gora00

nadlesnictwo_zdrojowa_gora21 nadlesnictwo_zdrojowa_gora01 nadlesnictwo_zdrojowa_gora02 nadlesnictwo_zdrojowa_gora03 nadlesnictwo_zdrojowa_gora04 nadlesnictwo_zdrojowa_gora05 nadlesnictwo_zdrojowa_gora06 nadlesnictwo_zdrojowa_gora07 nadlesnictwo_zdrojowa_gora08 nadlesnictwo_zdrojowa_gora09 nadlesnictwo_zdrojowa_gora10 nadlesnictwo_zdrojowa_gora11 nadlesnictwo_zdrojowa_gora12 nadlesnictwo_zdrojowa_gora13 nadlesnictwo_zdrojowa_gora14 nadlesnictwo_zdrojowa_gora15 nadlesnictwo_zdrojowa_gora16 nadlesnictwo_zdrojowa_gora17 nadlesnictwo_zdrojowa_gora18 nadlesnictwo_zdrojowa_gora19 nadlesnictwo_zdrojowa_gora20

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *