Wyłożenie projektu planu opracowanego dla rejonu lotniska

wylozenie_projektu

Zapraszamy do udziału w konsultacjach w sprawie zagospodarowania lotniska. Zgodnie z obowiązującą procedurą wyłożony  zostanie do publicznego wglądu „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły ‒ strefa lotnisko”, obejmujący teren byłego lotniska wojskowego oraz tereny sąsiednie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Plan dotyczy:

Terenu byłego lotniska wojskowego, ogrodów działkowych w rejonie alei Wojska Polskiego do linii kolejowej w kierunku Szczecinka, lasów położonych wzdłuż północnej granicy miasta z gminą Szydłowo i w rejonie zalewu Koszyckiego oraz terenów  położonych na zachód od ul. Chopina i ul. Koszalińskiej.

Plan będzie dostępny:

Od 07 kwietnia 2021 r. do  10 maja 2021 r. w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Pile, plac Staszica 10 (pok. 328) w godz. 9:30 – 14:00 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.pila.pl,  zakładka: Zagospodarowanie przestrzenne – Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu).

Dyskusja publiczna:

Dyskusja na temat rozwiązań przyjętych w planie odbędzie się 05 maja 2021 r. o godz. 13:00, w pok. nr 229b II p. Urzędu Miasta Piły – plac Staszica 10. Przypominamy, że zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, „każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.”

Jak i gdzie złożyć uwagi:

Przypominamy, że zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, „każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.” Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Piły z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w formie papierowej na adres Urzędu Miasta Piły, 64 – 920 Piła, plac Staszica 10, osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Piły (pok. 7A) lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: um@um.pila.pl lub formularzy zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.pila.pl, zakładka:zagospodarowanie przestrzenne), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 czerwca 2021 r. Nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Piły uwagi rozpatruje Rada Miasta Piły.

Przepraszamy i prosimy o zrozumienie:

Z uwagi na pandemię koronawirusa, osoby zainteresowane udostępnieniem ww. projektu w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, będą kierowane pojedynczo przez Biuro Obsługi Klienta (parter) do pokoju 328.

UM Piły