Sejmikowe abc… WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM EDUKACJI I TERAPII | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Sejmikowe abc… WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM EDUKACJI I TERAPII

krupka_mir_net

Zainteresowanie utworzeniem, przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, z dniem 1 grudnia 2017 roku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance spowodowało, że postanowiłam szerzej o sprawie napisać.

Pod nową nazwą funkcjonuje dawny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance. Centrum jest zespołem szkół i placówek prowadzącym działalność edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą i terapeutyczną dla dzieci i młodzieży, w tym z różnymi niepełnosprawnościami, ze spektrum autyzmu włącznie. Zasięgiem obejmuje powiaty: czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wałecki i złotowski. W szkołach Centrum młodzież kształci się na poziomie ponadgimnazjalnym/ponadpodstawowym.

W Centrum funkcjonują szkoły:

- Branżowa Szkoła I stopnia kształcąca w zawodach ogrodnik, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz proponowanymi przez Centrum kształcenie w zawodach rybak śródlądowy, rolnik, pszczelarz, piekarz, pracownik pomocniczy mechanika oraz pracownik pomocniczy ślusarza.

- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy ucząca młodzież niesprawną intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, funkcjonowania w społeczności, w zakładach pracy, ucząca umiejętności przydatnych w późniejszym życiu zawodowym.

- Liceum Ogólnokształcące-oddział dla młodzieży ze spektrum autyzmu.

- Centrum Kształcenia Ustawicznego dla młodzieży i dorosłych, którzy mogą doskonalić zdobyte wcześniej kwalifikacje i zdobywać nowe w ramach kursów: zawodowych, umiejętności zawodowych bądź kompetencji ogólnych, turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników i warsztatów tematycznych z zakresu cukiernictwa, architektury krajobrazu i florystyki.

Szkoły prowadzą kształcenie teoretyczne i praktyczne. Jakość kształcenia gwarantuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

W skład Centrum wejdą z dniem 1 września 2018 roku, utworzone na podstawie uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Dom Wczasów Dziecięcych oraz ośmioklasowa Szkoła Podstawowa Specjalna.

- Dom Wczasów Dziecięcych będzie zapewniał opiekę i wychowanie uczniom z alkoholowym zespołem płodowym (syndrom FAS) w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania. Będzie placówką nieferyjną. Dzieci i młodzież pobierająca naukę i spełniająca obowiązek szkolny będzie miała wsparcie fizycznego i psychicznego rozwoju, wzmocnienia ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowania zachowań prozdrowotnych. DWD zapewni wychowankom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami i innymi przejawami patologii społecznej. Wychowankowie będą zakwaterowani w pokojach rodzinnych, z rodzicami lub opiekunami prawnymi.

- Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów od siódmego roku życia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, będzie współdziałać z rodzicami/prawnymi opiekunami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

Dotychczasowy wizerunek kompleksu szkolnego w Starej Łubiance zasadniczo zmieni się. W latach 2018-2019 nastąpi kompleksowa modernizacja budynków i ich dostosowanie dla osób niepełnosprawnych. Powstaną gabinety specjalistyczne i rehabilitacyjne, internat dla około 50 osób, boiska sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji dla uczniów i osób korzystających z diagnostyki i rehabilitacji. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia wynosi ponad 24,6 mln zł. Zadanie będzie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 z udziałem środków unijnych.

To duże przedsięwzięcie. Po zrealizowaniu zadania Północna Wielkopolska wzbogaci się o nowoczesny i spełniający oczekiwania kompleks edukacyjno-rehabilitacyjny, dostosowany dla niepełnosprawnych.

Mirosława Rutkowska-Krupka