Planowane inwestycje Powiatu Pilskiego w 2016 roku

Na zadania inwestycyjne w 2016 roku Powiat Pilski zamierza przeznaczyć ponad 12 milionów złotych, z tego 9 milionów na inwestycje drogowe i ponad 3 miliony na inwestycje w domach pomocy społecznej i placówkach oświatowych. Propozycję Zarządu Powiatu zatwierdzić musi jeszcze Rada Powiatu w Pile.

Inwestycje drogowe

W ramach inwestycji drogowych planuje się m.in. przebudowę drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszki – Kijaszkowo o długości 3,6 km. Projekt obejmuje budowę drogi dwujezdnej o szerokości 5,5 m z poboczami o szerokości 1 m. Dodatkowo wykonane zostaną zjazdy do posesji oraz pól. Ponadto w miejscowości Kruszki przewidziano budowę chodnika jednostronnego o szerokości 1,5m.

Kolejną inwestycją planowaną na 2016r. jest przebudowa drogi powiatowej nr 1208Pi 1171P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 do miejscowości Tarnowo. Zadanie to będzie realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Długość odcinka objętego przebudową wynosi 4,2 km. Obejmie ona remont nawierzchni, budowę zjazdów, poboczy ulepszonych kruszywem i barier ochronnych. W ramach inwestycji wykonana zostanie także ścieżka rowerowa o długości 2,2 km i szerokości 2 m. Wartość inwestycji szacuje się na 3,5 mln złotych. Partnerem Powiatu Pilskiego w realizacji tego zadania będzie gmina Szydłowo, która udzieli pomocy finansowej w wysokości 350 tys. złotych.

Ponadto w budżecie powiatu zabezpieczono środki na współrealizację z gminą Piła przebudowy drogi powiatowej nr 1177P w Pile na odcinku od drogi krajowej nr 10 do Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Płotki”. Wartość inwestycji szacuje się na 1,5 mln złotych z czego 350 tys. zabezpiecza Gmina Piła. Inwestycja obejmie przebudowę nawierzchni na długości 3,2 km, budowę ścieżki pieszo-rowerowej o długości ponad 300 m (pozostałą część zrealizuje Gmina Piła), przebudowę zatoki autobusowej i chodnika, budowę zjazdów do dróg leśnych, wymianę krawężników i obrzeży oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Warto dodać, iż Gmina Piła otrzyma też 1 mln złotych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz 1 mln złotych na inwestycje drogowe i wykup gruntów.

Pozostałe, ponad 1 mln złotych, zabezpieczone zostanie na wykonanie tzw. nakładek bitumicznych (szczegółowy wykaz po wiosennym objeździe dróg). W ramach tych środków przebudowana zostanie droga powiatowa nr 1172P w miejscowości Dobrzyca od skrzyżowania z drogą krajową nr 11. Prócz nowej nawierzchni planuje się tu także budowę chodnika i zjazdów do posesji.

Inne inwestycje

W 2016 roku planuje się rozpoczęcie prac związanych z budową hali sportowej przy ul. W. Pola w Pile. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na ten cel zaplanowano odpowiednio 1 mln złotych w 2016r., 5 mln złotych w 2017r. oraz 2 mln złotych w 2018r.

Blisko 1,5 mln złotych planuje się przeznaczyć na inwestycje w domach pomocy społecznej i placówkach oświatowych. Inwestycje w DPS-ach obejmą m.in. doposażenie placówek w specjalistyczny sprzęt w tym rehabilitacyjny, remonty łazienek, a także budowę ogrodzeń w Falmierowie i Dębnie. Poza inwestycjami Zarząd Powiatu planuje także podnieść pensjonariuszom dzienną stawkę żywieniową.

Inwestycje w oświacie to przede wszystkim zagospodarowanie terenu wokół Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Rydygiera w Pile, remonty sal gimnastycznych, doposażenie i remonty w internatach i samych szkołach.
Budżet Powiatu Pilskiego uchwalać będą na grudniowej sesji, radni Rady Powiatu w Pile. Od ich głosów zależeć będzie czy zostanie on zrealizowany w przedstawionym przez Zarząd Powiatu kształcie.

Agnieszka Matusiak
Starostwo Powiatowe w Pile

planowane_inwestycje00

planowane_inwestycje02 planowane_inwestycje01

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *